Bevisoptagelse

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!


Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ er:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-2336
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Luxembourg accepterer, at formularen udfyldes på tysk ud over på fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Fremsendelsesmåder, der accepteres af Luxembourg:

-          post

-          fax

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Det centrale organ er:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-2336
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

  • Konventionen af 17. marts 1972 mellem Storhertugdømmet Luxembourg og Republikken Østrig som supplement til Haagerkonventionen af 1. marts 1954 vedrørende proceduren i civile sager.
  • Udveksling af erklæringer af 23. juli 1956 mellem Frankrig og Luxembourg vedrørende fremsendelse af forespørgsler.
Sidste opdatering: 12/12/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.