Bevisoptagelse

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

NB! Rådets forordning nr. 1206/2001 erstattes fra den 1. juli 2022 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783.

Meddelelser i henhold til den nye forordning kan findes her!


Artikel 2 – anmodede ret

- byretter (tingsrätter).

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ og den myndighed, der har kompetence til at træffe afgørelse vedrørende anmodninger i henhold til forordningens artikel 17, er:

Justitsministeriet (Justitiedepartementet)
Kontoret for straffesager og internationalt retligt samarbejde (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Centralmyndigheden (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stockholm
Tlf.: +46 (8) 405 45 00
Fax: +46 (8) 405 46 76
E-mail adresse: ju.birs@gov.se

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Foruden svensk accepteres også engelsk ved udfyldelse af blanketterne.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Dokumenter kan sendes til Sverige med post, bud eller fax, eller, efter individuel aftale, på anden måde.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Justitiedepartementet
Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete
Centralmyndigheten
S-103 33 Stockholm
Tlf.: +46 (8) 405 45 00
Fax: +46 (8) 405 46 76
E-mailadresse: ju.birs@gov.se

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Der findes ingen aftaler eller arrangementer, der opretholdes.

Sidste opdatering: 30/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.