Bevisoptagelse

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Sverige

Bevisindhentelse


*skal udfyldes

Artikel 2 – anmodede ret

- byretter (tingsrätter).

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ og den myndighed, der har kompetence til at træffe afgørelse vedrørende anmodninger i henhold til forordningens artikel 17, er:

Justitsministeriet (Justitiedepartementet)
Kontoret for straffesager og internationalt retligt samarbejde (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Centralmyndigheden (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stockholm
Tlf.: +46 (8) 405 45 00
Fax: +46 (8) 405 46 76
E-mail adresse: ju.birs@gov.se

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Foruden svensk accepteres også engelsk ved udfyldelse af blanketterne.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Dokumenter kan sendes til Sverige med post, bud eller fax, eller, efter individuel aftale, på anden måde.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Justitiedepartementet
Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete
Centralmyndigheten
S-103 33 Stockholm
Tlf.: +46 (8) 405 45 00
Fax: +46 (8) 405 46 76
E-mailadresse: ju.birs@gov.se

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Der findes ingen aftaler eller arrangementer, der opretholdes.

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.