Taking evidence

National information and online forms concerning Regulation No. 1206/2001

General information

Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters seeks to improve, simplify and accelerate cooperation between courts in the taking of evidence.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and the other Member States the Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters of 1970 applies.

The Regulation provides for two ways of taking of evidence between Member States: taking of evidence through the requested court and the direct taking of evidence by the requesting court.

The Requesting Court is the court before which the proceedings are commenced or contemplated. The Requested Court is the competent court of another Member State for the performance of the taking of evidence. The Central Body is responsible for supplying information and seeking solutions to any difficulties which may arise in respect of a request.

The Regulation provides for ten forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

The Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Bevisoptagelse - Belgien

Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ, der har til opgave at udføre de opgaver, der er anført i forordningens artikel 3, første til tredje led, er Service public fédéral Justice.

Service public fédéral Justice

Service de coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

BELGIEN

Telefon: +32(2)542.65.11

Fax: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

E-mail: Link åbner i nyt vindueeu1206ue@just.fgov.be

Arbejdssprog : fransk, nederlandsk og engelsk.

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Anmodningsformularen (standardformular) og de dokumenter, der er vedlagt anmodningen, affattes på eller oversættes til det officielle sprog i det førsteinstansretsdistrikt, hvortil anmodningen rettes.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Godkendt fremsendelsesmåde i Belgien :

-Pr. post

-Pr. fax

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Service public fédéral Justice
Service de coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo, 115 1000 Bruxelles

Tel.: +32 2 542 65 11 Fax: +32 2 542 70 06 / +32 2 542 70 38

E-Mail: Link åbner i nyt vindueeu1206ue@just.fgov.be

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Belgien erklærer, at denne forordning, i forbindelserne til de øvrige medlemsstater, inden for sit anvendelsesområde, har forrang for følgende instrumenter:

 • Konventionen af 21. juni 1922 mellem Belgien og Storbritannien om fremsendelse af retslige og udenretslige dokumenter og om bevisoptagelse.
 • Haagerkonventionen af 1. marts 1954 angående civilprocessen.
 • Konventionen af 1. marts 1956 mellem Belgien og Frankrig om gensidig civil- og handelsretlig bistand.
 • New York-konventionen af 20. juni 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag I udlandet.
 • Aftale af 25. april 1959 mellem Belgiens regering og Forbundsrepublikken Tysklands regering med henblik på at lette anvendelsen af Haagerkonventionen af 1. marts 1954 om civilproces.
 • Konventionen af 23. oktober 1989 mellem Belgien og Østrig om gensidig retshjælp og retligt samarbejde, der er et supplement til Haagerkonventionen af 1. marts 1954 om civilproces.
Sidste opdatering: 14/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Bulgarien

Artikel 2 – anmodede ret

Anmodninger om bevisoptagelse sendes til den distriktsdomstol [rayonen sad], under hvis jurisdiktion der skal optages bevis (artikel 617, stk. 1, i civilprocesloven).

Den domstol, der har kompetence til at godkende den direkte bevisoptagelse i Bulgarien, er den regionalret [okrazhen sad], under hvis jurisdiktion der skal optages bevis (artikel 617, stk. 2, i civilprocesloven).

Den kompetente domstol kan findes via portalens søgemaskine.

Artikel 3 – centralt organ

Justitsministeriet

Direktoratet for internationalt retligt samarbejde og Europaspørgsmål

Kontoret for civilretligt samarbejde

Tlf.: +359 2 9237544

Fax: +359 2 9809223

Adresse: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofia

Bulgarien

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Anmodninger fra en anden medlemsstat om tilvejebringelse af beviser og meddelelser skal affattes på bulgarsk eller vedlægges en oversættelse til bulgarsk, jf. artikel 618 i den civile retsplejelov.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Modtagelse af anmodninger til domstolene på listen kan i henhold til artikel 2, stk. 2, ske på følgende måde: med post, kurértjeneste, anbefalet brev med kvittering for modtagelsen eller fax.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Den domstol, der har kompetence til at godkende den direkte bevisoptagelse i Bulgarien, er den regionalret, under hvis jurisdiktion der skal optages bevis (artikel 617, stk. 2, i civilprocesloven).

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Bulgarien vedligeholder ikke og har ikke indgået nogen aftaler eller ordninger med andre EU-medlemsstater, der sigter på at lette tilvejebringelse af beviser, som derfor skal være i overensstemmelse med denne forordning.

Forordningen har forrang for aftaler, som er indgået mellem Bulgarien og andre medlemsstater, i det omfang disse drejer sig om tilvejebringelse af beviser i civile sager og handelssager.

Sidste opdatering: 26/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Tjekkiet

Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Tlf.: +420-221-997-111
Fax: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Følgende sprog accepteres: Engelsk og tjekkisk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan fremsendes via almindelig post, telefax og elektronisk post.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Tlf.: +420-221-997-157
Fax: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

 • Overenskomst mellem den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Folkerepublikken Polen om retsligt samarbejde og om regulering af de retslige forbindelser på det civilretlige, strafferetlige, familieretlige og arbejdsretlige område, som blev undertegnet i Warszawa den 21. december 1987, og som er gældende mellem Den Tjekkiske Republik og Polen (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem)
 • Overenskomst mellem den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Folkerepublikken Ungarn om retsligt samarbejde og om regulering af de retslige forbindelser på det civilretlige, strafferetlige, familieretlige og arbejdsretlige område, som blev undertegnet i Bratislava den 28. marts 1989, og som er gældende mellem Den Tjekkiske Republik og Ungarn (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem)
 • Overenskomst mellem Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik om retshjælp, der ydes af domstolene, og om regulering af visse retslige forbindelser på det civil- og strafferetlige område, der blev undertegnet i Prag den 29. oktober 1992 (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992)
 • Overenskomst mellem Den Tjekkiske Republik og Forbundsrepublikken Tyskland med henblik på at lette det retlige samarbejde inden for rammerne af Haagerkonventionen om civilprocessen, der blev indgået den 1. marts 1954, om forkyndelse og aflevering i udlandet af inden- og udenretlige dokumenter på det civil- og handelsretlige område, der blev indgået den 15. november 1965, og om bevisoptagelse i udlandet på det civil- og handelsretlige område, der blev indgået den 18. marts 1970 (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních).
Sidste opdatering: 26/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Tyskland

Artikel 2 – anmodede ret

Den ret, der i Forbundsrepublikken Tyskland er kompetent til at optage bevis som omhandlet i forordningens artikel 2, stk. 1, er den byret (Amtsgericht) i hvis retskreds, sagen skal føres. Regeringen i de enkelte delstater kan ved en bekendtgørelse (Rechtsverordnung) lade en bestemt byret udføre opgaver, der henhører under retterne i andre retskredse.

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organs opgaver varetages i hver enkelt delstat af det organ, som delstatsregeringen udpeger. Som regel udpeger delstaterne deres justitsministerium (Landesjustizverwaltung) eller deres landsret (Oberlandesgericht).

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

De i forordningen omhandlede anmodninger og meddelelser affattes på tysk, ligesom standardformularen skal udfyldes på tysk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Følgende forsendelsesmåder kan benyttes:

- ved modtagelse og fremsendelse: Postbesørgelse, herunder med private firmaer, telefax

- ved uformel kommunikation: Telefon og e-mail

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Det centrale organs opgaver varetages i hver enkelt delstat af det organ, som delstatsregeringen udpeger. Som regel udpeger delstaterne deres justitsministerium (Landesjustizverwaltung) eller deres landsret (Oberlandesgericht).

Sidste opdatering: 28/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Estland

Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Justitsministeriet

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estland

Tlf.: + 372 620 8183

Fax: + 372 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Anmodninger og andre meddelelser affattes på det officielle sprog i den anmodede medlemsstat, dvs. estisk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan sendes med brev, fax eller e-mail.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Justitsministeriet

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estland

Tlf.: + 372 620 8183

Fax: + 372 620 8109

E-mail: Link åbner i nyt vinduecentral.authority@just.ee

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Aftalen mellem Republikken Estland, Republikken Letland og Republikken Litauen om juridisk bistand og retlige spørgsmål.

Aftalen mellem Republikken Estland og Republikken Polen om gensidig juridisk bistand og om retligt samarbejde vedrørende civilret, arbejdsret og strafferet.

Sidste opdatering: 02/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Irland

Artikel 2 – anmodede ret

Den domstol, der er kompetent til at optage bevis efter denne forordning, er:

District Court

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tlf.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

e-mail: Link åbner i nyt vindueMaryO'Mara@courts.ie

Kontaktperson: Mary O'Mara

Stedlig kompetence: Hele landet

(Provinserne: Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ, der afgiver oplysninger til retterne, og som søger at afhjælpe eventuelle vanskeligheder, er:

Courts Service

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tlfl.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

e-mail: Link åbner i nyt vindueMaryO'Mara@courts.ie

Stedlig komeptence: Hele landet

(Provinserne: Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Formularerne accepteres kun på engelsk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan fremsendes pr. post, fax eller email.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield,Dublin 7

Tlf.: (353-01) 888 60 45 / (353-01) 888 60 69

Fax: (353-01) 888 60 63

E-Mail: Link åbner i nyt vinduePatMoynan@courts.ie

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Ingen

Sidste opdatering: 28/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Bevisoptagelse - Grækenland

Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Ministeriet for retsvæsen, gennemsigtighed og menneskerettigheder
Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton
Kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civil- og strafferetlige område

Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis
96 Mesogion Av.
11527 Athen, Grækenland

Τelefon: (0030) 210 776 75 29, (0030) 210 776 73 22, (0030) 210 776 73 12
Fax: (0030) 210 776 74 99
E-mail: Link åbner i nyt vinduecivilunit@justice.gov.gr, Link åbner i nyt vinduegkouvelas@justice.gov.gr, Link åbner i nyt vindueavasilopoulou@justice.gov.gr

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Anmodningerne skal affattes på græsk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Med almindelig eller elektronisk post: Fax eller e-mail.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministeriet for retsvæsen, gennemsigtighed og menneskerettigheder
Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton
Kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civil- og strafferetlige område

Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis
96 Mesogion Av.
11527 Athen, Grækenland

Τelefon: (0030) 210 776 75 29, (0030) 210 776 73 22, (0030) 210 776 73 12
Fax: (0030) 210 776 74 99
E-mail: Link åbner i nyt vinduecivilunit@justice.gov.gr, Link åbner i nyt vinduegkouvelas@justice.gov.gr, Link åbner i nyt vindueavasilopoulou@justice.gov.gr

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

- Konvention mellem Kongeriget Grækenland og Republikken Østrig om retlig bistand på det civil- og handelsretlige område, undertegnet i Athen den 6. december 1965 (lovdekret nr. 137/1969 - FEK A 45/1969)

- Konvention mellem Grækenland og Tyskland om gensidig retlig bistand på det civil- og handelsretlige område af 11. maj 1938 (nødlov nr. 1432/1938 - FEK A 399/1938)

- Konvention om retlig bistand på det civil- og strafferetlige område mellem Folkerepublikken Ungarn og Den Hellenske Republik, undertegnet i Budapest den 8. oktober 1979 (lov nr. 1149/1981 - FEK Α 117/1981)

- Konvention mellem Folkerepublikken Polen og Den Hellenske Republik om retlig bistand på det civil- og strafferetlige område, undertegnet i Athen den 24. oktober 1979 (lov nr. 1184/1981 - FEK Α 198/1981)

- Konvention om retlig bistand på det civil- og strafferetlige område mellem Den Hellenske Republik og Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet, undertegnet i Athen den 22. oktober 1980, som stadig finder anvendelse mellem Den Tjekkiske Republik, Slovakiet og Grækenland (lov nr. 1323/1983 - FEK Α 8/1983)

- Konvention mellem Republikken Cypern og Den Hellenske Republik om retligt samarbejde på det civilretlige, familieretlige, handelsretlige og strafferetlige område, undertegnet i Nicosia den 5. marts 1984 (lov nr. 1548/1985 - FEK A 95/1985)

- Konvention mellem Folkerepublikken Bulgarien og Den Hellenske Republik om retlig bistand på det civil- og handelsretlige område, undertegnet i Athen den 10. april 1976 (lov nr. 841/1978 - FEK A 228/1978)

- Konvention mellem Den Socialistiske Republik Rumænien og Den Hellenske Republik om retlig bistand på det civil- og strafferetlige område, undertegnet i Bukarest den 19. oktober 1972 (lovdekret nr. 429/1974 - FEK Α 178/1974)

Sidste opdatering: 02/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Spanien

Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ, som Spanien har udpeget, er departementetSubdirección General de Cooperación Jurídica Internacional under Justitsministeriet.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Fax: 34 91 390 44 57

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

For så vidt angår denne forordning accepterer Spanien anmodninger og henvendelser udfærdiget på spansk og portugisisk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Spanien meddeler, at der for øjeblikket kun kan accepteres fremsendelse pr. post.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Sidste opdatering: 27/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Frankrig

Artikel 2 – anmodede ret

I Frankrig er det byretten, der har kompetence til at behandle anmodninger om bevisoptagelse i civil- og handelsretlige sager.

Det er byretten i den retskreds, hvor anmodningen om bevisoptagelse skal behandles, der har stedlig kompetence.

Nærmere oplysninger om den kompetente domstol fremgår af Det Europæiske Civilretlige Atlas på webstedet e-justice.

Artikel 3 – centralt organ

Frankrig har valgt at have ét organ med national kompetence, nemlig Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) under Justitsministeriet, som har følgende adresse:

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tlf.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Link åbner i nyt vindueEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Formularer, der sendes til byretten og det centrale organ, skal udfyldes på fransk eller oversættes til fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan sendes til retten og det centrale organ pr. brev, fax eller e-mail.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)


13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tlf.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-mail: Link åbner i nyt vindueEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Ingen.

Sidste opdatering: 27/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Kroatien

Artikel 2 – anmodede ret

Den anmodede ret, der er kompetent til at optage bevis i Kroatien, er:

- byretten (općinski sud), i hvis retskreds processkridt skal foretages. Højesterets præsident (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske) kan endvidere give tilladelse til, at en eller flere byretter kan optage bevis. Rettens eller retternes retskreds indgår i en eller flere distriktsretters (županijski sudovi) retskreds.

Listen over modtagende organer (prijamna mjesta) i Kroatien, der indeholder oplysninger om de kompetente retters navne, adresser og retskredse, kan findes i den database over kroatiske domstole, der kan tilgås via e-justice portalen.

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ, der har til opgave a) at levere oplysninger til retterne, b) at søge at afhjælpe vanskeligheder, som måtte opstå i forbindelse med anmodninger, c) i undtagelsestilfælde, på anmodning af den anmodende ret, at sende en anmodning videre til den kompetente ret, er:

Kroatiens Justitsministerium (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tlf.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Internet: http://www.mprh.hr

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Kroatien accepterer formularer, der er udfyldt på kroatisk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger og andre meddelelser sendes pr. post (og undtagelsesvist pr. fax eller e-mail).

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Kroatiens Justitsministerium

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tlf.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Internet: http://www.mprh.hr

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Forholdet til eksisterende eller fremtidige aftaler eller arrangementer mellem medlemsstaterne – aftaler eller arrangementer indgået mellem Republikken Kroatien og andre medlemsstater:

- Aftale af 7. februar 1994 mellem Republikken Kroatien og Republikken Slovenien om retlig bistand i civile sager og straffesager.

Sidste opdatering: 30/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Italien

Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (justitsministeriet)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tlf.: 0039 06.6885.2633

Fax: 0039 06.6889.7529

E-mail: Link åbner i nyt vinduecooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Italiensk, eller formularer udfyldt på det anmodende lands sprog, forudsat at der vedlægges en autoriseret eller legaliseret oversættelse til italiensk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger om bevisoptagelse kan fremsendes pr. post eller fax.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (justitsministeriet)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tlf.: 0039 06.6885.2633

Fax: 0039 06.6889.7529

E-mail: Link åbner i nyt vinduecooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Italien agter ikke at benytte sig af muligheden for at opretholde eller indgå aftaler med andre EU-lande med henblik på at lette bevisoptagelse, da bestemmelserne i forordning nr. 1206/2001 efter den italienske regerings opfattelse er passende og tilstrækkelige.

Sidste opdatering: 12/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Cypern

Artikel 2 – anmodede ret

Alle landets distriktsretter, der behandler civile sager, herunder familieretterne.

 • Distriktsretten i Nicosia

Adresse: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cypern

Telefon: +357 22865518

Fax: (+357) 22304212 / 22805330

E-mail: chief.reg@sc.įudicial.gov.cy

 • Distriktsretten i Limasol

Adresse: 8 Lord Byron Avenue, P. O. Box 54619, 3726 Limassol, Cypern

Telefon: (+357) 25806100 / 25806128

Fax: +357 25305311

E-mail: chief.reg@sc.įudicial.gov.cy

 • Distriktsretten i Larnaca

Adresse: Artemidos Avenue, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, Cypern

Telefon: +357 24802721

Fax: +357 24802800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Distriktsretten i Paphos

Adresse: Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides str., 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cypern

Telefon: +357 26802601

Fax: +357 26306395

E-mail: chief.reg@sc.įudicial.gov.cy

 • Distriktsretten i Famagusta

Adresse: 2, Sotiras str., Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cypern

Telefon: (+357) 23730950 / 23742075

Fax: +357 23741904

E-mail: chief.reg@sc.įudicial.gov.cy

 • Familieretten i Nicosia

Telefon: (+357) 22369717-718

Fax: +357 22660028

Adresse: Diagoros 8, Kritikos Tower, 9e - 11e étage

 • Familieretten i Limassol

Telefon: +357 25806133

Fax: +357 25305054

Adresse: 8 Lord Byron Avenue, 3726 Limassol

 • Familieretten i Larnaca/Famagousta

Telefon: +357 24802754

Fax: +357 24802800

Adresse: Artemidos Avenue, 6301 Larnaca

 • Familieretten i Paphos

Telefon: +357 26802626

Fax: +357 26306395

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ og den kompetente myndighed, jf. artikel 3, stk. 3, er:

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ministeriet for retsvæsenet og offentlig orden)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (kontoret for internationalt retligt samarbejde)

125 Athalassas Avenue

Dasoupolis 1461 Lefkosia (Nicosia)

CYPRUS (Cypern)

Kontaktpersoner:

Yioulika Hadjiprodromou

Νομικός Σύμβουλος (juridisk rådgiver)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (kontoret for internationalt retligt samarbejde)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ministeriet for retsvæsenet og offentlig orden)

Telefon: +357 22805943

Fax: +357 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Troodia Dionysiou

Διοικητικός Λειτουργός (fuldmægtig)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (kontoret for internationalt retligt samarbejde)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ministeriet for retsvæsenet og offentlig orden)

Telefon: +357 22805932

Fax: +357 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Udover de officielle sprog på Cypern, dvs. græsk og tyrkisk, accepteres engelsk også.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Post, fax.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ministeriet for retsvæsenet og offentlig orden)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (kontoret for internationalt retligt samarbejde)

125 Athalassas Avenue

1461 Lefkosia (Nicosia)

CYPRUS (Cypern)

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Ikke relevant

Sidste opdatering: 16/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Letland

Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Udover lettisk accepterer Letland formularer udfyldt på engelsk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan fremsendes med post, pr. fax eller e-mail.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Letland har ikke opretholdt aftaler eller arrangementer med andre medlemsstater som omhandlet i artikel 21, stk. 2, (aftaler eller arrangementer mellem to eller flere medlemsstater for yderligere at lette optagelsen af bevis, forudsat at de er forenelige med forordning nr. 1206/2001 samt udkast til de aftaler eller arrangementer, som de agter at indgå, eller enhver opsigelse eller ændring af disse aftaler eller arrangementer).

Sidste opdatering: 16/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Litauen

Artikel 2 – anmodede ret

De anmodede retter er retterne i første instans: distriktsdomstolene og i de tilfælde, der er fastsat i lovgivningen, regionale domstole. Regionale domstole, der træffer afgørelse i første instans, behandler civile sager, der vedrører:

1) fordringer, der overstiger tre og fyrre tusinde fem hundrede euro, med undtagelse af sager vedrørende familieret, ansættelsesforhold eller erstatning for immateriel skade

2) retlige forhold vedrørende ideelle ophavsretlige rettigheder

3) retlige forhold, der opstår som følge af et civilt offentligt udbud

4) konkurs og omstrukturering, med undtagelse af sager vedrørende fysiske personers konkurs

5) sager, hvor en af parterne er en udenlandsk stat

6) fordringer vedrørende tvangssalg af aktier (renter, andele)

7) fordringer vedrørende en undersøgelse af en retlig enheds aktiviteter

8) erstatning for materiel og immateriel skade, der er i strid med etablerede patientrettigheder

9) andre civile sager, som regionale domstole i henhold til lovgivningen træffer afgørelse af i første instans.

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ er: Republikken Litauens justitsministerium

Republikken Litauens justitsministerium
Gedimimo pr. 30
01104 Vilnius, Litauen

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Ud over litauisk accepterer Litauen formularer, der er udfyldt på engelsk eller fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger om bevisoptagelse accepteres pr. brev og fax.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Republikken Litauens justitsministerium
Gedimimo pr. 30
01104 Vilnius, Litauen

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Litauen har ikke indgået nogen aftaler eller arrangementer med medlemsstaterne med henblik på yderligere at lette bevisoptagelse, jf. artikel 21, stk. 2.

Sidste opdatering: 21/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Luxembourg

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ er:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-2336
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: Link åbner i nyt vindueparquet.general@justice.etat.lu

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Luxembourg accepterer, at formularen udfyldes på tysk ud over på fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Fremsendelsesmåder, der accepteres af Luxembourg:

-          post

-          fax

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Det centrale organ er:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-2336
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: Link åbner i nyt vindueparquet.general@justice.etat.lu

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

 • Konventionen af 17. marts 1972 mellem Storhertugdømmet Luxembourg og Republikken Østrig som supplement til Haagerkonventionen af 1. marts 1954 vedrørende proceduren i civile sager.
 • Udveksling af erklæringer af 23. juli 1956 mellem Frankrig og Luxembourg vedrørende fremsendelse af forespørgsler.
Sidste opdatering: 03/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Ungarn

Artikel 2 – anmodede ret

Behandlingen af anmodninger om retlig bistand med henblik på bevisoptagelse henhører under distriktsrettens (járásbíróság ) saglige og stedlige kompetence [i Budapest byretten i Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság )]

a) hvor den person, der skal afgive forklaring, har bopæl eller sædvanligt opholdssted

b) hvor den genstand, der skal besigtiges, befinder sig, eller

c) i andre tilfælde hvor det er mest hensigtsmæssigt at optage beviset, navnlig når de personer, der skal afhøres, bor eller sædvanligvis opholder sig i forskellige retskredse i Ungarn, eller de genstande, der skal besigtiges, befinder sig i forskellige retskredse i landet.

Artikel 3 – centralt organ

I Ungarn udføres det centrale organs opgaver af det kompetente ministerium:

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Adresse: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postadresse: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: Link åbner i nyt vinduenmfo@im.gov.hu

Sprogkundskaber: Ungarsk, tysk, engelsk og fransk.

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

De ungarske domstole kan modtage anmodningerne på ungarsk, engelsk eller tysk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

De ungarske domstole kan modtage anmodningerne pr. post, fax eller e-mail.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

I Ungarn udføres det centrale organs opgaver af det kompetente ministerium:

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Adresse: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postadresse: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Fax: +36 1 550 3946

E-mail: Link åbner i nyt vinduenmfo@im.gov.hu.

Sidste opdatering: 05/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Malta

Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Statsadvokatens kontor, The Palace, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta VLT1311.

Tlf.: +356 22265000

Email: Link åbner i nyt vindueinfo@stateadvocate.mt

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Officielt sprog: engelsk

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Domstolene kan bruge fax og e-mail til modtagelse af anmodninger.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Statsadvokatens kontor, The Palace, Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta VLT1311.

Tlf.: +356 22265000

Email: Link åbner i nyt vindueinfo@stateadvocate.mt

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Aftale: Ingen.

Sidste opdatering: 26/07/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Nederlandene

Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Navn og adresse på det centrale organ, der varetager de opgaver, der er anført i forordningens artikel 3, stk. 1:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tlf.: 070 361 9723

Telefax: 070 361 9715

Raad voor de Rechtspraak er det eneste centrale organ og har derfor i alle tilfælde kompetence til at varetage opgaverne efter forordningens artikel 3.

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Det andet sprog, på hviket anmodninger i henhold til artikel 5 kan fremsættes, er engelsk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan sendes til retterne i Nederlandene pr. Telefax

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Navn og adresse på den kompetente myndighed, der i henhold til artikel 3, stk. 3 har til opgave at træffe afgørelse om anmodninger på grundlag af forordningens artikel 17:

Rechtbank ’s-Gravenhage

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Tlf.: 070 381 3495

Telefax: 070 381 1972

Rechtbank ’s-Gravenhage er den eneste kompetente myndighed og har derfor kompetence vedrørende alle anmodninger på grundlag af artikel 17.

Sidste opdatering: 21/03/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Østrig

Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 3, stk. 3, sammenholdt med forordningens artikel 17, er for hele Østrig

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7

1070 Wien

Tlf.:    (43-1) 52 1 52 2147

Fax:    (43-1) 52 1 52 2829

E-mail: Link åbner i nyt vindueTeam.z@bmj.gv.at

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Udover tysk kan engelsk også bruges til at udfylde formularerne.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan sendes pr. post, kurertjeneste eller fax.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7

1070 Wien

Tlf.:    (43-1) 52 1 52 2147

Fax:    (43-1) 52 1 52 2829

E-mail:  Link åbner i nyt vindueTeam.z@bmj.gv.at

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Der er i øjeblikket ingen planer om at opretholde bilaterale aftaler.

Sidste opdatering: 14/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Polen

Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Det i artikel 3 nævnte centrale organ er afdelingen for internationalt samarbejde og menneskerettigheder (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka), der henhører under justitsministeriet. Kontaktoplysninger:

Ministerstwo Sprawiedliwości (justitsministeriet)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Tlf./fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
E-post: Link åbner i nyt vinduedwmpc@ms.gov.pl

Sprog: polsk, engelsk, tysk og fransk.

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Anmodninger som omhandlet i artikel 5 skal affattes på polsk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Dokumenterne skal fremsendes pr. post.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tlf./fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Ikke relevant.

Sidste opdatering: 10/01/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Portugal

Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Direção-Geral da Administração da Justiça (generaldirektoratet for justitsvæsenet)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

1990-097 Lissabon

Tlf.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Fax: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: Link åbner i nyt vinduecorreio@dgaj.mj.pt

Hjemmeside:  Link åbner i nyt vinduehttps://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Standardformularerne udfyldes på portugisisk eller spansk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger og andre meddelelser kan fremsendes med:

- post,

- fax og

- elektroniske midler.

Følgende midler kan anvendes i hastende tilfælde:

- telegram,

- telefon (der følges op af et skriftligt dokument) eller

- enhver anden form for analog kommunikation.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Centralmyndigheden har til opgave at tage stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse:

Direcção Geral da Administração da Justiça (direction générale de l'administration de la justice)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISSABON

Portugal

Telefon: +351 21 790 62 00

Fax: +351 211545100/60

E-mail: Link åbner i nyt vinduecorreio@dgaj.mj.pt

Hjemmeside: Link åbner i nyt vinduehttps://dgaj.justica.gov.pt/

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Under henvisning til artikel 21, stk. 3, vedlægges kopier af Link åbner i nyt vinduedekret nr. 14/98 af 27. maj 1998, af Link åbner i nyt vinduemeddelelse nr. 274/98 og af Link åbner i nyt vindueliste nr. 73/2000, der alle vedrører overenskomsten mellem Den Portugisiske Republik og Kongeriget Spanien om retligt samarbejde på det civile og strafferetlige område.

Sidste opdatering: 04/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Rumænien

Artikel 2 – anmodede ret

Den kompetente rumænske domstol, der modtager anmodninger, er distriktsretten, i hvis retskreds de beviser, som EU-medlemsstaten har anmodet om, skal tilvejebringes.

Artikel 3 – centralt organ

Den centrale instans

Den centrale rumænske myndighed er Justitsministeriet

Justitsministeriet

Direktoratet for folkeret og retligt samarbejde (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civile og handelsretlige område (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tlf.: +40 372041077 Sekretariat

Tlf.: +40 372041083, +40 372041218 (Service for internationalt juridisk samarbejde om civile og kommercielle spørgsmål) (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Fax: +40 372041079, +40 372041084

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Indgivelse af anmodninger eller anden form for kommunikation skal ske på rumænsk

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Dokumenter modtages med post eller fax.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Justitsministeriet

Direktoratet for folkeret og retligt samarbejde

Kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civile og handelsretlige område

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tlf.: +40 372041077 Sekretariatet

Tlf.: +40 372041083, +40 372041218 (Kontoret for internationalt retligt samarbejde på det civile og handelsretlige område)

Fax: +40 372041079

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Ikke relevant

Sidste opdatering: 12/04/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Slovenien

Artikel 2 – anmodede ret

Oplysninger kan findes via domstolenes søgeredskab.

Artikel 3 – centralt organ

Det slovenske justitsministerium (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije) er det centrale organ.

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tlf.: +386 1 369 5342

Fax: +386 1 369 5783

E-mail: gp.mp@gov.si

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Slovenien accepterer formularer på slovensk og på engelsk.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenien

Tlf.: +386 1 369 5342

Fax: +386 1 369 5783

E-mail: mp@gov.si

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

 • Traktaten mellem Republikken Kroatien og Republikken Slovenien om retlig bistand i civilretlige og strafferetlige sager af 7. februar 1994.
Sidste opdatering: 03/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Slovakiet

Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (justitsministeriet)

Odbor medzinárodného práva súkromného (direktoratet for international privatret)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

Tlf.: (421) 2 888 91 258

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail: Link åbner i nyt vinduecivil.inter.coop@justice.sk

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.justice.gov.sk/

Sprog: Slovakisk, tjekkisk, engelsk, fransk og tysk.

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Slovakisk

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

De slovakiske myndigheder modtager skriftlige anmodninger i form af breve.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (justitsministeriet)

Odbor medzinárodného práva súkromného (direktoratet for international privatret)

Župné nám. 13

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tlf.: (+421) 2 888 91 549

Fax: (+421) 2 888 91 604

E-mail: Link åbner i nyt vinduecivil.inter.coop@justice.sk

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.justice.gov.sk/

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

 • Traktat mellem Den Slovakiske Republik og Den Tjekkiske Republik om retligt samarbejde og oprettelse af visse retlige forbindelser på det civile og det strafferetlige område, der blev undertegnet i Prag den 29. oktober 1992.
 • Traktat mellem Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Folkerepublikken Polen om retligt samarbejde og oprettelse af visse retlige forbindelser på det civilretlige, familieretlige, strafferetlige og arbejdsretlige område, der blev undertegnet i Warszawa den 21. december 1987.
 • Traktat mellem Den Socialistiske Republik Tjekkoslovakiet og Folkerepublikken Ungarn om retligt samarbejde og oprettelse af retlige forbindelser på det civilretlige, familieretlige og strafferetlige område, der blev undertegnet i Bratislava den 28. marts 1989.
Sidste opdatering: 22/06/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Finland

Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Det i artikel 3, stk. 1, nævnte centrale organ er justitsministeriet. Dets myndighedsområdet er hele landet. Det centrale organ, dvs. justitsministeriet, udpeges også til den kompetente myndighed, som i henhold til artikel 3, stk. 3, er ansvarlig for at træffe direkte afgørelse om anmodninger om bevisoptagelse efter forordningens artikel 17. Kontaktoplysningerne er følgende:

Adresse:

Oikeusministeriö (Justitsministeriet)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Postboksadresse:

Oikeusministeriö (Justitsministeriet)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (Statsrådet)

Tlf. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-post: central.authority@om.fi

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Sprog: finsk, svensk, engelsk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger kan modtages med post, telefax eller e-mail

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Oikeusministeriö (Justitsministeriet)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Postboksadresse:

Oikeusministeriö (Justitsministeriet)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (Statsrådet)

Tlf. (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-post: central.authority@om.fi

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Ingen

Sidste opdatering: 09/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Sverige

Artikel 2 – anmodede ret

- byretter (tingsrätter).

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ og den myndighed, der har kompetence til at træffe afgørelse vedrørende anmodninger i henhold til forordningens artikel 17, er:

Justitsministeriet (Justitiedepartementet)
Kontoret for straffesager og internationalt retligt samarbejde (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Centralmyndigheden (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stockholm
Tlf.: +46 (8) 405 45 00
Fax: +46 (8) 405 46 76
E-mail adresse: ju.birs@gov.se

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Foruden svensk accepteres også engelsk ved udfyldelse af blanketterne.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Dokumenter kan sendes til Sverige med post, bud eller fax, eller, efter individuel aftale, på anden måde.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Justitiedepartementet
Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete
Centralmyndigheten
S-103 33 Stockholm
Tlf.: +46 (8) 405 45 00
Fax: +46 (8) 405 46 76
E-mailadresse: ju.birs@gov.se

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Der findes ingen aftaler eller arrangementer, der opretholdes.

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - England og Wales

Artikel 2 – anmodede ret

London og Sydøstengland

Senior Master

Ansvarlig for Foreign process Section

Lokale E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Det Forenede Kongerige

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax nr.: +44 870 324 0025

E-mail: Link åbner i nyt vindueforeignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Sydvestengland

Bristol Civil and Family Justice Centre

2 Redcliff Street

Bristol

BS1 6GR

Det Forenede Kongerige

Telefon: +44 1173 664 800

Fax nr.: +44 870 324 0048

E-mail: Link åbner i nyt vinduee-filing@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/bristol-civil-and-family-justice-centre?q=bristol

Midtengland

Birmingham Civil and Family Justice Centre

Priory Courts

33 Bull Street

Birmingham

B4 6DS

Det Forenede Kongerige

Telefon: + 44 300 123 5577

E-mail: Link åbner i nyt vindueBCJC_EU_Requests@hmcts.gsi.gov.uk

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/birmingham-civil-and-family-justice-centre?q=birmingham

Nordøstengland

Leeds Combined Court

The Court House

1 Oxford Row

Leeds

LS1 3BG

Det Forenede Kongerige

Telefon: +44 113 306 2800

E-mail: Link åbner i nyt vinduedjorders@leeds.countycourt.gsi.gov.uk

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/leeds-combined-court-centre?q=leeds

Nordvestengland

Manchester County Court and Family Court

1 Bridge Street West

Manchester

M60 9DJ

Det Forenede Kongerige

Telefon: +44 1612 405 000

Fax nr.: +44 1264 785 032

E-mail: Link åbner i nyt vinduee-filing@manchester.countycourt.gsi.gov.uk

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/manchester-county-court-and-family-court

Wales

Cardiff Civil and Family Justice Centre

2 Park Street

Cardiff

CF10 1ET

Wales

Det Forenede Kongerige

Telefon: + 44 2920 376 400

Fax nr.: + 44 01264 347 951

E-mail: Link åbner i nyt vindueenquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/cardiff-civil-and-family-justice-centre?q=cardiff

Artikel 3 – centralt organ

Senior Master

Ansvarlig for Foreign process Section

Lokale E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Det Forenede Kongerige

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax nr.: +44 870 324 0025

E-mail: Link åbner i nyt vindueforeignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Standardformularen accepteres på engelsk og fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger om gensidig retshjælp bortset fra sager om gensidig fuldbyrdelse af underholdsbidrag vil kun blive accepteret af de udpegede domstole pr. brev.

Gensidig fuldbyrdelse af afgørelser om underholdspligt inden for rammerne af de fastlagte procedurer kan accepteres pr. brev, fax eller e-mail.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Senior Master

Ansvarlig for Foreign process Section

Lokale E16

Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2LL

Det Forenede Kongerige

Telefon:

+44 20 7947 6691

+44 20 7947 7786

+44 20 7947 6488

+44 20 7947 6327

+44 20 7947 1741

Fax nr.: +44 870 324 0025

E-mail: Link åbner i nyt vindueforeignprocess.rcj@hmcts.gsi.gov.uk

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.gov.uk/guidance/service-of-documents-and-taking-of-evidence

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Det Forenede Kongerige agter ikke at fastholde bilaterale aftaler med andre medlemsstater om bevisoptagelse mellem Det Forenede Kongerige og de øvrige medlemsstater. Det har imidlertid meddelt de medlemsstater, som det har bilaterale aftaler med, at man ønsker, at disse aftaler fortsat skal gælde for sager mellem de pågældende medlemsstater og de britiske oversøiske territorier, der ikke er en del af Den Europæiske Union.

De lande, som Det Forenede Kongerige har indgået bilaterale aftaler med, og datoen for disse aftaler er følgende:

Østrig 31/3/31     Grækenland 7/2/36

Belgien 21/6/22     Italien 17/12/30

Danmark 29/11/32    Nederlandene 31/5/32

Finland 11/8/33       Portugal 9/7/31

Frankrig 2/2/22       Spanien 27/6/29

Tyskland 20/3/28    Sverige 28/8/30

Det Forenede Kongerige oversøiske territorier uden for Den Europæiske Union, som disse bilaterale aftaler fortsat vil gælde for, er:

De Britiske Kanaløer

Isle of Man

Anguilla

Bermuda

De Britiske Jomfruøer

Caymanøerne

Falklandsøerne & tilknyttede områder

Montserrat

Baseområderne Akrotiri & Dhekelia (Cypern)

St Helena & tilknyttede områder

Turks- og Caicosøerne

Sidste opdatering: 18/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Nordirland

Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Engelsk og fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger vedrørende alle sager, bortset fra gensidig fuldbyrdelse af retsafgørelser om underholdsbidrag, accepteres kun pr. post af de udpegede retter.

Sager vedrørende gensidig fuldbyrdelse af retsafgørelser om underholdsbidrag efter de fastlagte procedurer accepteres pr. post, fax eller e-mail.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Det Forenede Kongerige agter ikke at opretholde bilaterale aftaler med andre medlemsstater om bevisoptagelse mellem Det Forenede Kongerige og de øvrige medlemsstater. Det har imidlertid meddelt de medlemsstater, som det har bilaterale aftaler med, at man ønsker, at disse aftaler fortsat skal gælde for sager mellem de pågældende medlemsstater og de britiske oversøiske territorier, der ikke er en del af Den Europæiske Union.

De lande, som Det Forenede Kongerige har indgået bilaterale aftaler med, og datoen for disse aftaler er følgende:

Østrig 31.3.31    Grækenland 7.2.36

Belgien 21.6.22    Italien 17.12.30

Danmark 29.11.32   Nederlandene 31.5.32

Finland 11.8.33      Portugal 9.7.31

Frankrig 2.2.22      Spanien 27.6.29

Tyskland 20.3.28   Sverige 28.8.30

Det Forenede Kongerige oversøiske territorier uden for Den Europæiske Union, som disse bilaterale aftaler fortsat vil gælde for, er:

De Britiske Kanaløer

Isle of Man

Anguilla

Bermuda

De Britiske Jomfruøer

Caymanøerne

Falklandsøerne og tilhørende områder

Montserrat

De suveræne baseområder Akrotiri og Dhekelia (Cypern)

St. Helena og tilhørende områder

Turks- og Caicosøerne

Sidste opdatering: 17/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Skotland

Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St. Andrew's House (GW15)

Edinburgh EH1 3GD

Tlf.:  +44 131 244 0460

Fax: +44 131 244 4848

E-mailadresse: Link åbner i nyt vindueAngela.Lindsay@gov.scot

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Engelsk

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Dokumenter kan fremsendes pr. post, fax eller e-mail.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St. Andrew's House

Regent Road

Edinburgh EH1 3GD

Tlf.: +44 131 244 0460

Fax: +44 131 244 4848

E-mailadresse: Link åbner i nyt vindueAngela.Lindsay@gov.scot

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Det Forenede Kongerige agter ikke at fastholde bilaterale aftaler med andre medlemsstater om bevisoptagelse mellem Det Forenede Kongerige og de øvrige medlemsstater. Det har imidlertid meddelt de medlemsstater, som det har bilaterale aftaler med, at man ønsker, at disse aftaler fortsat skal gælde for sager mellem de pågældende medlemsstater og de britiske oversøiske territorier, der ikke er en del af Den Europæiske Union.

De lande, som Det Forenede Kongerige har indgået bilaterale aftaler med, og datoen for disse aftaler er følgende:

Østrig 31.3.31    Grækenland 7.2.36

Belgien 21.6.22    Italien 17.12.30

Danmark 29.11.32   Nederlandene 31.5.32

Finland 11.8.33      Portugal 9.7.31

Frankrig 2.2.22      Spanien 27.6.29

Tyskland 20.3.28   Sverige 28.8.30

Det Forenede Kongerige oversøiske territorier uden for Den Europæiske Union, som disse bilaterale aftaler fortsat vil gælde for, er:

Kanaløerne

Isle of Man

Anguilla

Bermuda

De Britiske Jomfruøer

Caymanøerne

Falklandsøerne & tilknyttede områder

Montserrat

Baseområderne Akrotiri & Dhekelia (Cypern)

St Helena & tilknyttede områder

Turks- og Caicosøerne

Sidste opdatering: 12/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Bevisoptagelse - Gibraltar

Artikel 2 – anmodede ret

Bevisoptagelse ved den "anmodede ret"

The Supreme Court of Gibraltar (Gibraltars øverste domstol)

277 Main Street

Gibraltar

Tlf.: +350 200 75608

Artikel 3 – centralt organ

Alle officielle henvendelser sendes til:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar

Tlf.: +350 78882
Fax: +350 79891

Dernæst fremsendes de via:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tlf.: + 44 20 7008 2862
Fax: + 44 20 7008 3629 eller + 44 20 7008 8259

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Engelsk og fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger indgives pr. post til Foreign and Commonwealth Office i London efter den procedure, der er beskrevet ovenfor.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Alle officielle henvendelser sendes til:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Tlf.: +350 78882
Fax: +350 79891

Dernæst fremsendes de via:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Tlf.: + 44 20 7008 2862
Fax: + 44 20 7008 3629 eller + 44 20 7008 8259

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Det Forenede Kongerige agter ikke at opretholde bilaterale aftaler med andre medlemsstater med henblik på bevisoptagelse mellem Det Forenede Kongerige og de øvrige medlemsstater. Det Forenede Kongerige har dog meddelt de medlemsstater, med hvilke Det Forenede Kongerige har indgået bilaterale aftaler, at Det Forenede Kongerige ønsker, at disse aftaler fortsat finder anvendelse i sager mellem de pågældende medlemsstater og Det Forenede Kongeriges oversøiske territorier, der ikke er medlem af EU.

Det Forenede Kongerige har indgået bilaterale aftaler med følgende lande på de anførte datoer:

Østrig 31/3/31      Grækenland 07/2/36

Belgien 21/6/22      Italien 17/12/30

Danmark 29/11/32     Nederlandene 31/5/32

Finland 11/8/33        Portugal 9/7/31

Frankrig 2/2/22       Spanien 27/6/29

Tyskland 20/3/28    Sverige 28/8/30

De af Det Forenede Kongeriges oversøiske territorier, der ikke er medlemmer af EU, og som disse bilaterale aftaler stadig vil finde anvendelse for, er følgende:

Kanaløerne

Isle of Man

Anguilla

Bermuda

De Britiske Jomfruøer

Caymanøerne

Falklandsøerne og hertil hørende områder

Montserrat

Baseområderne Akrotiri og Dhekelia (Cypern) under Det Forenede Kongeriges overhøjhed

St. Helena og hertil hørende områder

Turks- og Caicosøerne

Sidste opdatering: 10/03/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.