Απόκτηση αποδείξεων

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Το κεντρικό όργανο που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού είναι η Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης.

Service public fédéral Justice (Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης)

Service de coopération internationale civile (Υπηρεσία διεθνούς συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις)

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

Βέλγιο

Τηλέφωνο: +32(2)542.65.11

Φαξ: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eu1206ue@just.fgov.be

Γλώσσες: γαλλικά, ολλανδικά και αγγλικά.

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Το έντυπο παραγγελίας (έντυπο τύπος) και τα συνημμένα έγγραφα προς υποστήριξη της παραγγελίας συντάσσονται ή μεταφράζονται στη γλώσσα της δικαστικής περιφέρειας του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η παραγγελία.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Τεχνικά μέσα διαβίβασης που γίνονται δεκτά από το Βέλγιο :

-ταχυδρομείο

-τηλεομοιοτυπία

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Service public fédéral Justice (Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης)
Service de coopération internationale civile (Υπηρεσία διεθνούς συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις)

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Τηλέφωνο: +32(2)542.65.11
Φαξ: +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: eu1206ue@just.fgov.be

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Το Βέλγιο δηλώνει ότι, στις σχέσεις του με τα άλλα κράτη μέλη, υπερισχύει ο κανονισμός, όσον αφορά τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, των ακόλουθων νομικών μέσων :

  • Σύμβαση της 21ης Ιουνίου 1922 μεταξύ του Βελγίου και της Μεγάλης Βρετανίας για τη διαβίβαση δικαστικών και εξώδικων πράξεων και τη διεξαγωγή αποδείξεων.
  • Σύμβαση της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας.
  • Σύμβαση της 1ης Μαρτίου 1956 μεταξύ του Βελγίου και της Γαλλίας, σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
  • Σύμβαση της Νέας Υόρκης της 20ης Ιουνίου 1956 για τη διεκδίκηση διατροφής στην αλλοδαπή.
  • Συμφωνία της 25ης Απριλίου 1959 μεταξύ της βελγικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της σύμβασης της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας.
  • Σύμβαση της 23ης Οκτωβρίου 1989 μεταξύ του Βελγίου και της Αυστρίας για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή και τη δικαστική συνεργασία, συμπληρωματική προς τη σύμβαση της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας.
Τελευταία επικαιροποίηση: 01/08/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.