Απόκτηση αποδείξεων

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Οι παραγγελίες για τη διεξαγωγή αποδείξεων αποστέλλονται στο επαρχιακό δικαστήριο (rayonen sad) στου οποίου την τοπική αρμοδιότητα εμπίπτει η διεξαγωγή αποδείξεων (άρθρο 617 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να επιτρέπει την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι το περιφερειακό δικαστήριο (okrazhen sad) στου οποίου την τοπική αρμοδιότητα εμπίπτει η διεξαγωγή αποδείξεων (άρθρο 617 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Για να βρείτε ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή αναζήτησης της δικτυακής πύλης.

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεύθυνση Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Τμήμα Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές Υποθέσεις

Tηλ.: (+359 2) 9237544

Φαξ: (+359 2) 9809223

Διεύθυνση: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Σόφια

Βουλγαρία

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από άλλο κράτος μέλος για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων καθώς οι σχετικές κοινοποιήσεις πρέπει να συντάσσονται στα βουλγαρικά ή να συνοδεύονται από μετάφραση στη βουλγαρική γλώσσα (άρθρο 618 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Τα τεχνικά μέσα για την παραλαβή των αιτήσεων τα οποία είναι στη διάθεση των δικαστηρίων του καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 είναι τα ακόλουθα: ταχυδρομικώς, μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής και με φαξ.

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να επιτρέπει την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι το περιφερειακό δικαστήριο (okrazhen sad) στου οποίου την τοπική αρμοδιότητα εμπίπτει η διεξαγωγή αποδείξεων (άρθρο 617 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας δεν διατηρεί και δεν έχει συνάψει καμία διεθνή συμφωνία ή σύμβαση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που να αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διεξαγωγής αποδείξεων και να είναι συμβατή με τον παρόντα κανονισμό.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε συμφωνίες που έχει συνάψει η Δημοκρατία της Βουλγαρίας με άλλα κράτη μέλη, στον βαθμό που αυτές αφορούν τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.