Απόκτηση αποδείξεων

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Το δικαστήριο εκτελέσεως που είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή των αποδείξεων στην Κροατία είναι:

- το δημοτικό δικαστήριο (općinski sud), στην περιφέρεια του οποίου πρέπει να γίνουν οι διαδικαστικές ενέργειες. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ένα ή περισσότερα δημοτικά δικαστήρια, με την άδεια του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske), προβαίνουν στη διεξαγωγή αποδείξεων. Το/τα εν λόγω δικαστήριο/-α υπάγεται/-ονται στην περιφέρεια ενός ή περισσότερων επαρχιακών δικαστηρίων (županijski sudovi).

Ο κατάλογος των υπηρεσιών παραλαβής (prijamna mjesta) στη Δημοκρατία της Κροατίας, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τις γεωγραφικές περιοχές των αρμόδιων δικαστικών αρχών, είναι διαθέσιμος στη βάση δεδομένων των δικαστηρίων, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης «e-justice».

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Το κεντρικό όργανο που είναι αρμόδιο α) για την παροχή πληροφοριών στα δικαστήρια β) για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με μια παραγγελία και γ) για τη διαβίβαση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έπειτα από αίτηση αιτούντος δικαστηρίου, παραγγελίας στο αρμόδιο δικαστήριο, είναι:

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Τηλ.: +385 1 371 40 00

Φαξ: +385 1 371 45 07

Ιστότοπος: https://mpu.gov.hr/

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Η Δημοκρατία της Κροατίας δέχεται έγγραφα στην κροατική γλώσσα.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Οι παραγγελίες μπορούν να διαβιβάζονται και η λοιπή επικοινωνία να πραγματοποιείται μέσω ταχυδρομείου (σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με φαξ ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Ζάγκρεμπ

Τηλ.: +385 1 371 40 00

Φαξ: +385 1 371 45 07

Ιστότοπος: https://mpu.gov.hr/

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Σχέση με ισχύουσες ή μελλοντικές συμφωνίες ή διακανονισμούς μεταξύ κρατών μελών – συμφωνίες ή ρυθμίσεις μεταξύ της Δημοκρατίας της Κροατίας και άλλων κρατών μελών:

- Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της 7ης Φεβρουαρίου 1994, περί δικαστικής συνδρομής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.