Απόκτηση αποδείξεων

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Εσθονία

Τηλ.: (372) 620 8183

Φαξ: (372) 620 8109

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: central.authority@just.ee

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Οι αιτήσεις και οι κοινοποιήσεις συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους προς το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, δηλαδή τα εσθονικά.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικά, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Εσθονία

Τηλ.: (372) 620 8183

Φαξ: (372) 620 8109

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: central.authority@just.ee

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Η συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας και της Δημοκρατίας της Λιθουανίας περί νομικής συνδρομής και νομικών σχέσεων.

Η συμφωνία μεταξύ Εσθονίας και Πολωνίας για την παροχή νομικής συνδρομής και για τις νομικές σχέσεις σε αστικές, εργατικές και ποινικές υποθέσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.