Απόκτηση αποδείξεων

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γαλλία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Στη Γαλλία, η εκτέλεση των αιτήσεων για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των πρωτοδικείων (tribunaux judiciaires).

Το κατά τόπον αρμόδιο πρωτοδικείο είναι το πρωτοδικείο του τόπου στον οποίο πρέπει να εκτελεστεί η αίτηση για τη διεξαγωγή αποδείξεων.

Το αρμόδιο δικαστήριο και τα στοιχεία επικοινωνίας του διατίθενται στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Η Γαλλία έχει επιλέξει ένα όργανο με εθνική αρμοδιότητα, το οποίο είναι το Τμήμα αμοιβαίας σύνδρομής, διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE) που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Τηλ.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Φαξ: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Τα έντυπα που διαβιβάζονται στα πρωτοδικεία και στο κεντρικό όργανο της Γαλλίας πρέπει να έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στα γαλλικά.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται στα δικαστήρια και στο κεντρικό όργανο της Γαλλίας ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Τηλ.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Φαξ: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Ουδέν

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.