Απόκτηση αποδείξεων

Γερµανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γερµανία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Όσον αφορά τη διεξαγωγή αποδείξεων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, αρμόδιο «δικαστήριο εκτελέσεως» κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού είναι το ειρηνοδικείο (Amtsgericht) στην περιφέρεια του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί η διαδικαστική πράξη. Οι κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατών μπορούν να ορίζουν με κανονιστικό διάταγμα ότι ορισμένο ειρηνοδικείο θα ασκεί τα καθήκοντα του δικαστηρίου εκτελέσεως για τις περιφέρειες περισσότερων ειρηνοδικείων.

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Τα καθήκοντα του κεντρικού οργάνου ασκεί σε κάθε ομόσπονδο κράτος οργανισμός που ορίζεται από την κυβέρνηση του οικείου ομόσπονδου κράτους. Κατά κανόνα, ο οργανισμός αυτός είναι είτε η υπηρεσία δικαστικής διοίκησης (Landesjustizverwaltung) είτε κάποιο εφετείο (Oberlandesgericht) του οικείου ομόσπονδου κράτους.

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Η παραγγελία και οι κοινοποιήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό συντάσσονται υποχρεωτικά στη γερμανική γλώσσα, ενώ το ίδιο ισχύει και ως προς τη συμπλήρωση των εντύπων (αίτημα).

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Τα διαθέσιμα μέσα παραλαβής είναι τα ακόλουθα:

— για την παραλαβή και την αποστολή: ταχυδρομείο, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, φαξ

— για την άτυπη επικοινωνία: τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Τα καθήκοντα του κεντρικού οργάνου ασκεί σε κάθε ομόσπονδο κράτος οργανισμός που ορίζεται από την κυβέρνηση του οικείου ομόσπονδου κράτους. Κατά κανόνα, ο οργανισμός αυτός είναι είτε η υπηρεσία δικαστικής διοίκησης (Landesjustizverwaltung) είτε κάποιο εφετείο (Oberlandesgericht) του οικείου ομόσπονδου κράτους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.