Απόκτηση αποδείξεων

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ιταλία

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Τηλ.: 0039 06.6885.2633

Φαξ: 0039 06.6889.7529

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Ιταλικά

Εναλλακτικά: Έντυπα συμπληρωμένα στη γλώσσα της αιτούσας χώρας, υπό τον όρο ότι συνοδεύονται από τη μετάφρασή τους στην ιταλική γλώσσα, επικυρωμένη από δημόσια αρχή ή από επίσημο μεταφραστή.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Γίνονται δεκτές αιτήσεις σχετικές με τη διεξαγωγή αποδείξεων οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με φαξ.

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Τηλ.: 0039 06.6885.2633

Φαξ: 0039 06.6889.7529

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Η Ιταλική Δημοκρατία δεν προτίθεται να κάνει χρήση της δυνατότητας να διατηρεί ή να συνάπτει συμβάσεις ή συμφωνίες με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής αποδείξεων, καθώς θεωρεί ότι οι διατάξεις του κανονισμού 1206/2001 είναι κατάλληλες και επαρκείς για τον σκοπό αυτό.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/07/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.