Απόκτηση αποδείξεων

Λιθουανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Δικαστήρια εκτέλεσης είναι τα πρωτοδικεία: τα επαρχιακά δικαστήρια (apylinkių teismai) και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, τα περιφερειακά δικαστήρια (apygardų teismai). Τα περιφερειακά δικαστήρια, όταν ενεργούν ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, εκδικάζουν αστικές υποθέσεις:

1) για απαιτήσεις άνω των σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, εξαιρουμένων των υποθέσεων που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο, τις εργασιακές σχέσεις ή την αποκατάσταση ηθικής βλάβης

2) που αφορούν ηθικές πτυχές (ηθικά δικαιώματα) έννομων σχέσεων πνευματικής ιδιοκτησίας

3) που αφορούν έννομες σχέσεις αστικού δικαίου που απορρέουν από δημόσιο διαγωνισμό

4) που αφορούν πτωχεύσεις και αναδιαρθρώσεις, εξαιρουμένων των περιπτώσεων πτώχευσης φυσικών προσώπων

5) στις οποίες ένας από τους διαδίκους είναι ξένο κράτος

6) για απαιτήσεις που αφορούν την υποχρεωτική πώληση μετοχών (συμμετοχών, μεριδίων)

7) για απαιτήσεις που αφορούν τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων νομικού προσώπου

8) που αφορούν την αποκατάσταση υλικής ζημίας και ηθικής βλάβης, σε περιπτώσεις παράβασης καθιερωμένων δικαιωμάτων των ασθενών

9) άλλες αστικές υποθέσεις οι οποίες, σύμφωνα με τον νόμο, εκδικάζονται από τα περιφερειακά δικαστήρια ως πρωτοβάθμια δικαστήρια.

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Το κεντρικό όργανο είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας)
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Τηλέφωνο: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Φαξ: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
Ηλ. ταχ.: rastine@tm.lt

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Πέραν των λιθουανικών, η Δημοκρατία της Λιθουανίας αποδέχεται έντυπα που συμπληρώνονται στα αγγλικά ή στα γαλλικά.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Οι παραγγελίες διεξαγωγής αποδείξεων γίνονται δεκτές ταχυδρομικώς και με φαξ.

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας)
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Τηλέφωνο: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Φαξ: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
Ηλ. ταχ.: rastine@tm.lt

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Η Λιθουανία δεν έχει συνάψει συμφωνίες ή διακανονισμούς με τα κράτη μέλη για την περαιτέρω διευκόλυνση της διεξαγωγής αποδείξεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.