Απόκτηση αποδείξεων

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Το κεντρικό όργανο είναι το εξής:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Τηλέφωνο: (352) 47 59 81-2336
Φαξ: (352) 47 05 50
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: parquet.general@justice.etat.lu

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Το Λουξεμβούργο δέχεται τη συμπλήρωση του εντύπου της παραγγελίας εκτός από τα γαλλικά και στα γερμανικά.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Μέσα διαβίβασης που είναι αποδεκτά από το Λουξεμβούργο:

-  ταχυδρομείο

-  φαξ

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Το κεντρικό όργανο είναι το εξής:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Τηλέφωνο: (352) 47 59 81-2336
Φαξ: (352) 47 05 50
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: parquet.general@justice.etat.lu

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

  • Σύμβαση της 17ης Μαρτίου 1972 μεταξύ του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και της Δημοκρατίας της Αυστρίας, πρόσθετη στη σύμβαση της Χάγης της 1ης Μαρτίου 1954 περί πολιτικής δικονομίας.
  • Ανταλλαγή δηλώσεων της 23ης Ιουλίου 1956 μεταξύ Γαλλίας και Λουξεμβούργου περί διαβίβασης αιτήσεων για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων.
Τελευταία επικαιροποίηση: 12/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.