Απόκτηση αποδείξεων

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η ονομασία και η διεύθυνση του κεντρικού οργάνου που θα διεξαγάγει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού είναι το ακόλουθο:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Αρ. τηλ.: 070 361 9723

Αρ. φαξ: 070 361 9715

Το Raad voor de Rechtspraak είναι το μοναδικό κεντρικό όργανο και ως εκ τούτου είναι αρμόδιο να διεξάγει σε κάθε περίπτωση όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού.

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Άλλη γλώσσα στην οποία μπορούν να υποβληθούν παραγγελίες, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού, είναι η αγγλική.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Στα ολλανδικά δικαστήρια είναι δυνατή η αποστολή εγγράφων με τηλεομοιοτυπία (φαξ).

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η ονομασία και η διεύθυνση της αρμόδιας αρχής βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 3 η οποία επιφορτίζεται με τη λήψη των αποφάσεων επί παραγγελιών σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού είναι η ακόλουθη:

Περιφερειακό δικαστήριο της Χάγης

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Αρ. τηλ.: 070 381 3495

Αρ. φαξ: 070 381 1972

Το περιφερειακό δικαστήριο της Χάγης είναι η μοναδική αρμόδια αρχή και ως εκ τούτου έχει αρμοδιότητα για όλες τις παραγγελίες που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 17.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.