Απόκτηση αποδείξεων

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Το ρουμανικό δικαστήριο που είναι αρμόδιο να παραλαμβάνει παραγγελίες είναι το περιφερειακό δικαστήριο υπό τη δικαιοδοσία του οποίου θα γίνει η διεξαγωγή αποδείξεων που ζητείται από κράτη μέλη της ΕΕ.

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Κεντρικό όργανο

Η κεντρική ρουμανική αρχή είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Υπηρεσία διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Οδός Apollodor 17, Τομέας 5, Βουκουρέστι 050741

Τηλ.: +40372041077 Γραμματεία

Τηλ.: +40372041083, +40372041218 Υπηρεσία διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις) (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Φαξ: +40372041079; +40372041084

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων: ρουμανικά.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Τα έγγραφα μπορούν να παραληφθούν ταχυδρομικώς ή με φαξ.

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας

Υπηρεσία διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις

Οδός Apollodor 17, Τομέας 5, Βουκουρέστι 050741

Τηλ.: +40372041077 Γραμματεία

Τηλ.: +40372041083, +40372041218 (Υπηρεσία διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Φαξ: +40372041079

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.