Απόκτηση αποδείξεων

Σλοβενία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Οι πληροφορίες διατίθενται μέσω του εργαλείου αναζήτησης των δικαστηρίων.

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Ο κεντρικός φορέας είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tηλ.: (386) 1 369 53 42

Φαξ: (386) 1 369 57 83

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gp.mp@gov.si

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Η Σλοβενία θα δέχεται τα έντυπα στα σλοβενικά και στα αγγλικά.

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Ministrstvo za pravosodje (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Σλοβενία

Tηλ.: (386) 1 369 53 42

Φαξ: (386) 1 369 57 83

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mp@gov.si

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

  • Η συνθήκη μεταξύ της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας περί δικαστικής συνδρομής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, της 7ης Φεβρουαρίου 1994
Τελευταία επικαιροποίηση: 26/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.