Απόκτηση αποδείξεων

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Οι κοινοποιήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού είναι διαθέσιμες εδώ!


Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

- περιφερειακά δικαστήρια (tingsrätter).

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Το κεντρικό όργανο και η αρμόδια αρχή που είναι αρμόδια να λαμβάνουν αποφάσεις για παραγγελίες σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού είναι:

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Justitiedepartementet)
Μονάδα Ποινικών Υποθέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Κεντρική αρχή (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Στοκχόλμη
Τηλ.: (46-8) 405 45 00
Φαξ: (46-8) 405 46 76
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ju.birs@gov.se

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Για τη συμπλήρωση των εντύπων είναι επίσης αποδεκτή, πέραν της σουηδικής, και η αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Τα έγγραφα μπορούν να διαβιβάζονται στη Σουηδία ταχυδρομικώς ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς ή με φαξ, ή, κατόπιν συμφωνίας σε μεμονωμένες περιπτώσεις, με άλλα μέσα.

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Μονάδα Ποινικών Υποθέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας
Κεντρική αρχή
S-103 33 Στοκχόλμη
Τηλ.: (46-8) 405 45 00
Φαξ: (46-8) 405 46 76
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ju.birs@gov.se

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος τέτοιες συμφωνίες ή διακανονισμοί.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/07/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.