Απόκτηση αποδείξεων

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 1206/2001

Γενικές πληροφορίες

Οκανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις αποσκοπεί στη βελτίωση, την απλοποίηση και την επιτάχυνση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστηρίων κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Δανίας. Μεταξύ της Δανίας και των άλλων κρατών μελών εφαρμόζεται η σύμβαση του 1970 για τη λήψη μαρτυρικών αποδείξεων στην αλλοδαπή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Ο κανονισμός προβλέπει δύο τρόπους διεξαγωγής αποδείξεων μεταξύ των κρατών μελών: διεξαγωγή αποδείξεων μέσω του δικαστηρίου εκτελέσεως και απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων από το αιτούν δικαστήριο.

Το αιτούν δικαστήριο είναι το δικαστήριο ενώπιον του οποίου έχει αρχίσει να εκδικάζεται ή πρόκειται να εκδικασθεί η υπόθεση. Το δικαστήριο εκτελέσεως είναι το αρμόδιο δικαστήριο άλλου κράτους μέλους για τη διεξαγωγή αποδείξεων. Το κεντρικό όργανο είναι αρμόδιο για την παροχή πληροφοριών και την αναζήτηση λύσεων για κάθε δυσχέρεια που μπορεί να προκύψει σε σχέση με μια παραγγελία.

Ο κανονισμός προβλέπει δέκα έντυπα.

Στην ευρωπαϊκή πύλη e-Justice θα βρείτε πληροφορίες για την εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των εντύπων.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σύμβαση της Χάγης της 18ης Μαΐου 1970 για τη λήψη μαρτυρικών αποδείξεων στην αλλοδαπή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Δικαστικού ΑΤΛΑΝΤΑ (έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017)


ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Διεξαγωγή αποδείξεων


*υποχρεωτικά στοιχεία
Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.