Taking evidence

Czechia

Content provided by:
Czechia

NB! Council Regulation (EC) No 1206/2001 has been replaced by Regulation (EU) 2020/1783 of the European Parliament and of the Council as of 1 July 2022.

Notifications made under the new Regulation can be found here!


Article 2 – Requested courts

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Article 3 – Central body

Ministry of Justice, International Department (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Prague 2
Phone: +420-221-997-111
Fax: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

Article 5 – Languages accepted for completion of the forms

Languages accepted: English and Czech.

Article 6 – Means accepted for transmission of requests and other communications

The technical means for the receipt of requests are post, fax and email.

Article 17 – Central body or competent authority(ies) responsible for decisions on requests for direct taking of evidence

Ministry of Justice, International Department (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Prague 2
Phone: +420-221-997-157
Fax: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

Article 21 – Agreements or arrangements to which Member States are parties and which comply with the conditions in Article 21(2)

  • Treaty between the Czechoslovak Socialist Republic and Polish Peoples' Republic on Legal Aid and Settlement of Legal Relations in Civil, Family, Labour and Criminal matters, signed at Warsaw on 21 December 1987, in force between the Czech Republic and Poland (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem)
  • Treaty between the Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian Peoples' Republic on Legal Aid and Settlement of Legal Relations in Civil, Family, Labour and Criminal Matters, signed at Bratislava on 28 March 1989, in force between the Czech Republic and Hungary (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem)
  • Treaty between the Czech Republic and Slovak Republic on Legal Aid provided by Judicial Bodies and on Settlement of Certain Legal Relations in Civil and Criminal Matters, signed at Prague on 29 October 1992 (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992)
  • Treaty between the Czech Republic and the Federal Republic of Germany on Further Facilitation of Legal Aid Provision based on the Hague Conventions of 1 March 1954 on Civil Procedure, of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, and of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních)
Last update: 03/06/2024

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.