Tõendite kogumine

Austria

Sisu koostaja:
Austria

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Austria

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Keskasutus vastavalt määruse artikli 3 lõikele 1 ja pädev asutus vastavalt artikli 3 lõikele 3 koostoimes artikliga 17 on kogu Austrias:

Bundesministerium für Justiz (föderaalne justiitsministeerium)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Telefon:    (43-1) 52 1 52 2147

Faks:    (43-1) 52 1 52 2829

E-post: team.z@bmj.gv.at

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Vormide täitmisel aktsepteeritakse lisaks saksa keelele ka inglise keelt.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Taotlusi võib esitada posti või faksi teel või kulleriga.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7

1070 Wien

Telefon:    (43-1) 52 1 52 2147

Faks:    (43-1) 52 1 52 2829

E-post:  team.z@bmj.gv.at

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Kahepoolsete lepingute kohaldamist ei kavatseta praegu jätkata.

Viimati uuendatud: 14/10/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.