Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
  Swipe to change

  Tõendite kogumine

  Austria

  Sisu koostaja:
  Austria

  NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1783.

  Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


  Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

  Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

  Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
  Pädevate asutuste nimekiri

  Artikkel 3 – Keskasutus

  Keskasutus vastavalt määruse artikli 3 lõikele 1 ja pädev asutus vastavalt artikli 3 lõikele 3 koostoimes artikliga 17 on kogu Austrias:

  Bundesministerium für Justiz (föderaalne justiitsministeerium)

  Museumstrasse 7

  1070 Wien

  Telefon:    (43-1) 52 1 52 2147

  Faks:    (43-1) 52 1 52 2829

  E-post: team.z@bmj.gv.at

  Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

  Vormide täitmisel aktsepteeritakse lisaks saksa keelele ka inglise keelt.

  Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

  Taotlusi võib esitada posti või faksi teel või kulleriga.

  Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

  Bundesministerium für Justiz

  Museumstrasse 7

  1070 Wien

  Telefon:    (43-1) 52 1 52 2147

  Faks:    (43-1) 52 1 52 2829

  E-post:  team.z@bmj.gv.at

  Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

  Kahepoolsete lepingute kohaldamist ei kavatseta praegu jätkata.

  Viimati uuendatud: 15/05/2023

  Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.