Tõendite kogumine

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1783.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Määruse artikli 3 lõigetes 1 ja 3 osutatud ülesannete täitmise eest vastutav keskasutus on Service public fédéral Justice (justiitsministeerium).

Service public fédéral Justice

Service de coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

Belgique

Telefon: +32(2)542 65 11

Faks: +32(2)542 70 06 / +32(2)542 70 38

E-post: eu1206ue@just.fgov.be

Keeled: prantsuse, hollandi ja inglise.

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Taotlus (ametlik vorm) ja täiendavad dokumendid koostatakse selle esimese astme kohtu tööpiirkonna keeles, kellele taotlus adresseeritakse, või tõlgitakse kõnealusesse keelde.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Belgia puhul lubatud edastamisviisid:

-posti teel

-faksiga

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Service public fédéral Justice
Service de coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Telefon: +32(2)542 65 11
Faks: +32(2)542 70 06 / +32(2)542 70 38

E-post: eu1206ue@just.fgov.be

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Belgia deklareerib, et tema suhetes teiste liikmesriikidega on määrus selle kohaldamisalasse kuuluvates küsimustes ülimuslik järgmiste juriidiliste dokumentide suhtes:

  • Belgia ja Suurbritannia vaheline 21. juuni 1922 aasta konventsioon kohtu- ja kohtuväliste dokumentide edastamise ning tõendusmaterjali kogumise kohta;
  • Tsiviilkohtumenetlust käsitlev l. märtsi 1954. aasta Haagi konventsioon;
  • Belgia ja Prantsusmaa vaheline 1. märtsi 1956. aasta konventsioon vastastikuse õigusabi kohta tsiviil- ja äriõiguse küsimustes;
  • 20. juuni 1956. aasta New Yorgi konventsioon ülalpidamismaksete sissenõudmise kohta välismaal;
  • Belgia valitsuse ja Saksa Liitvabariigi valitsuse vaheline 25. aprilli 1959. aasta kokkulepe eesmärgiga hõlbustada tsiviilkohtumenetlust käsitleva 1. märtsi 1954. aasta Haagi konventsiooni kohaldamist;
  • Tsiviilkohtumenetlust käsitlevat 1. märtsi 1954. aasta Haagi konventsiooni täiendav Belgia ja Austria vaheline 23. oktoobri 1989. aasta konventsioon vastastikuse õigusabi ja õigusalase koostöö kohta.
Viimati uuendatud: 01/08/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.