Tõendite kogumine

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1783.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Tõendite vahetu kogumise taotlused tuleks saata sellele piirkondlikule kohtule (pайонен съд), kelle jurisdiktsioonis tõendeid kogutakse (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 617 lõige 1).

Kohus, kes on pädev andma loa tõendite vahetuks kogumiseks Bulgaaria Vabariigis, on see ringkonnakohus (oкръжен съд), kelle jurisdiktsioonis tõendeid kogutakse (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 617 lõige 2).

Pädeva kohtu leiab portaali otsingumootori abil.

Artikkel 3 – Keskasutus

Justiitsministeerium

Rahvusvahelise õigusalase koostöö ja Euroopa asjade osakond

Tsiviilasjades tehtava koostöö üksus

Tel: (+359 2) 923 7544

Faks: (+359 2) 980 9223

Aadress: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofia

Bulgaaria

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Teiste liikmesriikide esitatavad tõendite ja ütluste kogumise taotlused tuleks koostada bulgaaria keeles või neile tuleks lisada tõlge bulgaaria keelde (tsiviilmenetluse seadustiku artikkel 618).

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Artikli 2 lõike 2 kohases nimekirjas loetletud kohtute käsutuses olevad tehnilised vahendid võimaldavad võtta vastu taotlusi posti, kulleriteenuse, väljastusteatega tähitud kirja ja faksi teel.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Kohus, kes on pädev andma loa tõendite vahetuks kogumiseks Bulgaaria Vabariigis, on see ringkonnakohus, kelle jurisdiktsioonis tõendeid kogutakse (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 617 lõige 2).

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Bulgaaria Vabariik ei säilita ega ole sõlminud teiste ELi liikmesriikidega käesoleva määrusega kooskõlas olevaid lepinguid tõendite kogumise hõlbustamiseks.

Määrus on ülimuslik Bulgaaria Vabariigi ja teiste liikmesriikide vahel sõlmitud lepingute suhtes selles osas, mis puudutab tõendite kogumist tsiviil- ja kaubandusasjades.

Viimati uuendatud: 25/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.