Tõendite kogumine

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1783.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Taotlusi vastuvõttev kohus, kes on pädev Horvaatias tõendeid koguma:

- munitsipaalkohus (općinski sud), kelle tööpiirkonnas menetlustoimingud tuleb teha. Munitsipaalkohtuid võib olla üks või mitu ühes või mitmes maakonnakohtu (županijski sudovi) tööpiirkonnas ning neil peab tõendite kogumiseks olema Horvaatia Vabariigi ülemkohtu esimehe (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske) luba.

Nimekirja vastuvõtvatest asutustest Horvaatia Vabariigis leiab kohtute andmebaasist, mis on kättesaadav e-õiguskeskkonna portaalis. Selles nimekirjas on loetletud pädevate kohtuasutuste nimed, aadressid ja tööpiirkonnad.

Artikkel 3 – Keskasutus

Keskasutus, kelle ülesanne on a) anda kohtutele teavet; b) lahendada probleeme, mis võiva tekkida seoses taotlusega; c) edastada erandjuhtudel taotleva kohtu palvel taotlus pädevale kohtule, on

Horvaatia Vabariigi justiitsministeerium (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

tel: +385 1 371 40 00

faks: +385 1 371 45 07

veebisait: https://mpu.gov.hr/

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Horvaatia Vabariik aktsepteerib vorme horvaadi keeles.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Taotlused ja muu teabe võib edastada posti teel (ja erandjuhtudel faksi või e-postiga).

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Horvaatia Vabariigi justiitsministeerium (Ministry of Justice of the Republic of Croatia)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tel: +385 1 371 40 00

faks: +385 1 371 45 07

veebisait: https://mpu.gov.hr/

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Suhe liikmesriikide vaheliste seniste või tulevaste lepingute või kokkulepetega – Horvaatia Vabariigi ja muude liikmesriikide vahelised lepingud või kokkulepped:

- Horvaatia Vabariigi ja Sloveenia Vabariigi vaheline 7. veebruari 1994. aasta leping õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades.

Viimati uuendatud: 06/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.