Tõendite kogumine

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1783.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Justiitsministeerium, rahvusvaheline osakond (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Prague 2
Telefon: +420-221-997-111
Faks: +420-224-919-927
E-posti aadress: posta@msp.justice.cz

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Aktsepteeritavad keeled: inglise ja tšehhi keel.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Vastu võetakse taotlusi, mis on saadetud posti, faksi ja e-postiga.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Justiitsministeerium, rahvusvaheline osakond
Vyšehradská 16
128 10 Prague 2
Telefon: +420-221-997-157
Faks: +420-224-919-927
E-posti aadress: posta@msp.justice.cz

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

  • Varssavis 21. detsembril 1987 Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi ja Poola Rahvavabariigi vahel sõlmitud leping õigusabi ja õigussuhete lahendamise kohta tsiviil-, pere-, töö- ja kriminaalasjades, kehtiv Tšehhi Vabariigi ja Poola vahel (Smlouva mezi ČSSR a PLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná ve Varšavě dne 21. prosince 1987, platná mezi Českou republikou a Polskem);
  • Bratislavas 28. märtsil 1989 Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi ja Ungari Rahvavabariigi vahel sõlmitud leping õigusabi ja õigussuhete lahendamise kohta tsiviil-, pere-, töö- ja kriminaalasjades, kehtiv Tšehhi Vabariigi ja Ungari vahel (Smlouva mezi ČSSR a MLR o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních podepsaná v Bratislavě dne 28. března 1989, platná mezi Českou republikou a Maďarskem);
  • Prahas 29. oktoobril 1992 Tšehhi Vabariigi ja Slovaki Vabariigi vahel sõlmitud leping kohtuorganite vahelise õigusabi ja teatavate õigussuhete lahendamise kohta tsiviil- ja kriminaalasjades (Smlouva mezi ČR a SR o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podepsaná v Praze dne 29. října 1992);
  • Tšehhi Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vaheline õigusabi andmise edasise lihtsustamise leping, mille aluseks on 1. märtsi 1954. aasta Haagi tsiviilkohtumenetluse konventsioon, 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsioon tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välismaal kättetoimetamise kohta ning 18. märtsi 1970. aasta Haagi tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise konventsioon (Smlouva mezi ČR a SRN o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1.3.1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních).
Viimati uuendatud: 03/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.