Tõendite kogumine

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1783.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Prantsusmaal on tõendite kogumise taotlusi tsiviil- ja kaubandusasjades pädevad täitma üksnes esimese astme kohtud (tribunaux judiciaires).

Territoriaalselt on pädev see esimese astme kohus, kelle tööpiirkonnas tõendite kogumise taotlus tuleb täita.

Pädeva kohtu ja selle kontaktandmed leiab Euroopa e-õiguskeskkonna veebisaidilt.

Artikkel 3 – Keskasutus

Prantsusmaa on otsustanud määrata riiklikul tasandil ainult ühe pädeva asutuse. See on justiitsministeeriumi vastastikuse abistamise, rahvusvahelise eraõiguse ja Euroopa õiguse osakond (Département de l’entraide, du droit international privé et européen, DEDIPE), mille kontaktandmed on järgmised:

Aadress:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Telefon: + 33 1 44 77 61 05

Faks: + 33 1 44 77 61 22

E-post: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Esimese astme kohtule ja Prantsusmaa keskasutusele edastatavad vormid tuleb koostada prantsuse keeles või tõlkida prantsuse keelde.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Taotlused võib Prantsusmaa kohtutele ja keskasutusele saata posti, faksi või e-postiga.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Telefon: + 33 1 44 77 61 05

Faks: + 33 1 44 77 61 22

E-post: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Viimati uuendatud: 25/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.