Tõendite kogumine

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Saksamaa

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Taotluse saanud kohus määruse artikli 2 lõike 1 tähenduses, kes on Saksamaa Liitvabariigis pädev koguma tõendeid, on see jaoskonnakohus (Amtsgericht), kelle tööpiirkonnas menetlus toimub. Liidumaade valitsused võivad anda haldusmääruse, millega määratakse mitme eri jaoskonnakohtu tööpiirkonnas taotluse saanud kohtu ülesandeid täitma üks jaoskonnakohus.

Artikkel 3 – Keskasutus

Igal liidumaal täidab keskasutuse ülesandeid üks liidumaa valitsuse määratud asutus. Harilikult on selleks asjaomase liidumaa kohtuhaldusasutus (Landesjustizverwaltung) või ülemkohus (Oberlandesgericht).

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Määruses osutatud taotlused ja teatised tuleb koostada ning (taotlus)vorm tuleb täita ainult saksa keeles.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Võimalik on kasutada järgmiseid edastusvahendeid:

– vastuvõtmiseks ja saatmiseks: post, sealhulgas erasektori pakutavad kulleriteenused, ja faks;

– mitteametlikuks suhtluseks: telefon ja e-post.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Igal liidumaal täidab keskasutuse ülesandeid üks liidumaa valitsuse määratud asutus. Harilikult on selleks asjaomase liidumaa kohtuhaldusasutus (Landesjustizverwaltung) või ülemkohus (Oberlandesgericht).

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Viimati uuendatud: 28/06/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.