Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Tõendite kogumine

Gibraltar

Sisu koostaja:
Gibraltar

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ühendkuningriik

Gibraltar

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Tõendite kogumise taotlus tuleb esitada järgmisele kohtule:

The Supreme Court of Gibraltar

277 Main Street

Gibraltar

Telefon: +350 200 75608

Artikkel 3 – Keskasutus

Ametlikud kirjad tuleks adresseerida järgmisele isikule:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar

Telefon: + 350 78882
Faks: + 350 79891

Need tuleb saata järgmisel aadressil:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Telefon: + 44 20 7008 2862
Faks: + 44.20 7008 3629 või + 44 20 7008 8259

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: poola keelportugali keelrumeenia keelslovaki keelsloveeni keelsoome keelrootsi keelon juba tõlgitud.

Taotlused tuleb saata eespool kirjeldatud menetlust järgides posti teel Londonis asuva välis- ja Rahvaste Ühenduse asjade ministeeriumi (Foreign and Commonwealth Office) kaudu.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Ametlikud kirjad tuleks adresseerida järgmisele isikule:

HM Attorney General of Gibraltar
c/o Office of Criminal Prosecutions & Litigation
Jossua Hassan House
Gibraltar
Telefon: + 350 78882
Faks: + 350 79891

Need tuleb saata järgmisel aadressil:

The United Kingdom Government Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs
Foreign and Commonwealth Office
European Union (Mediterranean)
King Charles Street
London
SW1A 2AH
Telefon: + 44 20 7008 2862
Faks: + 44.20 7008 3629 või + 44 20 7008 8259

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ühendkuningriik ei kavatse säilitada teiste liikmesriikidega sõlmitud kahepoolseid lepinguid, mis puudutavad tõendite kogumist Ühendkuningriigi ja teiste liikmesriikide vahel. Ühendkuningriik on siiski teatanud liikmesriikidele, kellega tal on kahepoolsed lepingud, et ta soovib, et neid lepinguid kohaldataks edasi nende liikmesriikide ja väljaspool Euroopa Liitu asuvate Ühendkuningriigi ülemereterritooriumide vaheliste juhtumite suhtes.

Riigid, kellega Ühendkuningriik on sõlminud kahepoolsed lepingud, ja nende sõlmimise kuupäev:

Austria 31.3.1931       Kreeka 7.2.1936

Belgia 21.6.1922         Itaalia 17.12.1930

Taani 29.11.1932        Madalmaad 31.5.1932

Soome 11.8.1933        Portugal 9.7.1931

Prantsusmaa 2.2.1922             Hispaania 27.6.1929

Saksamaa 20.3.1928               Rootsi 28.8.1930

Väljaspool Euroopa Liitu asuvad Ühendkuningriigi ülemereterritooriumid, mille suhtes kahepoolseid lepinguid edasi kohaldatakse:

Kanalisaared

Mani saar

Anguilla

Bermuda

Briti Neitsisaared

Kaimanisaared

Falklandi saared ja sõltkonnad

Monteserrat

Akrotiri ja Dhekelia suveräänsed baasipiirkonnad (Küpros)

Saint Helena ja sõltkonnad

Turks ja Caicos

Viimati uuendatud: 10/03/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.