Tõendite kogumine

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1783.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Hellenic Ministry of Justice, Τransparency and Human Rights (Kreeka justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium)
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Department of International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Cases (Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond tsiviil- ja kriminaalasjades)

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Greece

Τelefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faks: (0030) 210 7767499
E-post: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Kaebused tuleb esitada kreeka keeles.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Taotlused võib saata posti, faksi või e-postiga.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Hellenic Ministry of Justice, Τransparency and Human Rights (Kreeka justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium)
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Department of International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Cases (Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond tsiviil- ja kriminaalasjades)

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Athens Greece

Τelefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faks: (0030) 210 7767499
E-post: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

– 6. detsembril 1965 Ateenas allakirjutatud Kreeka Kuningriigi ja Austria Vabariigi vaheline konventsioon vastastikuse õigusabi kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (seadusandlik dekreet 137/1969 - Ametlik Teataja, seeria I, nr 45/1969);

– Kreeka ja Saksamaa vaheline 11. mai 1938. aasta konventsioon vastastikuse õigusabi kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (erakorralise seisukorra seadus 1432/1938 - Ametlik Teataja, seeria I, nr 399/1938);

– 8. oktoobril 1979 Budapestis allakirjutatud Ungari Rahvavabariigi ja Kreeka Vabariigi vaheline konventsioon õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades, (seadus 1149/1981 - Ametlik Teataja, seeria I, nr 117/1981);

– 24. oktoobril 1979 Ateenas allakirjutatud Poola Rahvavabariigi ja Kreeka Vabariigi vaheline konventsioon õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades (seadus 1184/1981 - Ametlik Teataja, seeria I, nr 198/1981);

– 22. oktoobril 1980 Ateenas allakirjutatud Kreeka Vabariigi ja Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi vaheline konventsioon õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades, jätkuvalt jõus Tšehhi Vabariigi, Slovakkia ja Kreeka vahel (seadus 1323/1983 - Ametlik Teataja, seeria I, nr 8/1983);

– 5. märtsil 1984 Nikosias allakirjutatud Küprose Vabariigi ja Kreeka Vabariigi vaheline konventsioon õigusalase koostöö kohta tsiviil-, perekonna-, kaubandus- ja kriminaalasjades (seadus 1548/1985 - Ametlik Teataja, seeria I, nr 95/1985);

– 10. aprillil 1976 Ateenas allakirjutatud Bulgaaria Rahvavabariigi ja Kreeka Vabariigi vaheline konventsioon õigusabi osutamise kohta tsiviil- ja kriminaalasjades (seadus 841/1978 - Ametlik Teataja, seeria I, nr 228/1978);

– 19. oktoobril 1972 Bukarestis allakirjutatud Rumeenia Sotsialistliku Vabariigi ja Kreeka Vabariigi vaheline konventsioon õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades (seadusandlik dekreet 429/1974 - Ametlik Teataja, seeria I, nr 178/1974).

Viimati uuendatud: 25/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.