Tõendite kogumine

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1783.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Tõendite kogumisega seotud õigusabitaotlusi täidab piirkonnakohus (Budapestis Buda keskpiirkonnakohus – Budai Központi Kerületi Bíróság), kelle tööpiirkonnas

a) asub ärakuulatava isiku alaline elukoht või harilik viibimiskoht Ungaris,

b) uurimisese asub või

c) on tõendeid kõige mõistlikum koguda, eelkõige juhul, kui ärakuulatavate isikute alaline elukoht või harilik viibimiskoht asub ja/või uurimisesemed asuvad eri kohtute tööpiirkondades.

Artikkel 3 – Keskasutus

Ungaris täidab keskasutuse ülesandeid justiitsminister.

Justiitsministeerium (Igazságügyi Minisztérium)

Rahvusvahelise eraõiguse osakond (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Aadress: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postiaadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Faks: +36 1 550 3946

E-post: nmfo@im.gov.hu

Keeled: ungari, saksa, inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Ungari kohtud aktsepteerivad taotlusi ungari, inglise või saksa keeles.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Ungari kohtutele võib taotlusi saata posti, faksi või e-postiga.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Ungaris täidab keskasutuse ülesandeid justiitsminister.

Justiitsministeerium (Igazságügyi Minisztérium)

Rahvusvahelise eraõiguse osakond (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Aadress: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postiaadress: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 3188, +36 1 795 5397

Faks: +36 1 550 3946

E-post: nmfo@im.gov.hu.

Viimati uuendatud: 02/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.