Tõendite kogumine

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1783.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Kohus, kes on pädev koguma tõendeid kooskõlas määrusega:

Piirkonnakohus (District Court)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

E-post: MaryO'Mara@courts.ie

Kontaktisik: Mary O'Mara

Territoriaalne pädevus: riiklik

(Dublini, Louthi, Meathi, Westmeathi, Offaly, Wicklow’, Wexfordi, Longfordi, Laoisi, Kildare'i, Carlow’, Kilkenny, Corki, Clare’i, Limericki, Tipperary, Waterfordi, Kerry, Galway, Roscommoni, Mayo, Sligo, Leitrimi, Donegali, Cavani ja Monaghani maakond).

Artikkel 3 – Keskasutus

Keskasutus, kes annab kohtutele teavet ja lahendab tekkida võivaid probleeme:

Kohtute amet (Courts Service)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

E-post: MaryO'Mara@courts.ie

Territoriaalne pädevus: riiklik

(Dublini, Louthi, Meathi, Westmeathi, Offaly, Wicklow’, Wexfordi, Longfordi, Laoisi, Kildare'i, Carlow’, Kilkenny, Corki, Clare’i, Limericki, Tipperary, Waterfordi, Kerry, Galway, Roscommoni, Mayo, Sligo, Leitrimi, Donegali, Cavani ja Monaghani maakond).

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Aktsepteeritakse ainult inglise keeles täidetud vorme.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Taotlused võib saata posti, faksi või e-postiga.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Ringkonnakohtute & piirkonnakohtute haldusabi direktoraat (Circuit & District Court Operations Directorate)

Kohtute amet (Courts Service)

4th Floor Phoenix House

15–24 Phoenix St. North

Smithfield, Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 60 45 / (353-01) 888 60 69

Faks: (353-01) 888 60 63

E-post: PatMoynan@courts.ie

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Puuduvad

Viimati uuendatud: 25/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.