Tõendite kogumine

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1783.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (justiitsministeerium)

Dipartimento Affari di Giustizia (justiitsküsimuste osakond)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (rahvusvaheliste asjade ja õigusalase koostöö peadirektoraat)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (büroo I – rahvusvaheline õigusalane koostöö)

Telefon: +39 06 6885 2633

Faks: +39 06 6889 7529

E-post: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Itaalia keel

Või: taotleva kohtu riigi keeles täidetud vormid, eeldusel et neile on lisatud tõlge itaalia keelde ja et tõlke on kinnitanud kas riiklik ametiasutus või ametlik tõlkija.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Tõendite kogumise taotlused võib saata posti või faksiga.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (justiitsministeerium)

Dipartimento Affari di Giustizia (justiitsküsimuste osakond)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (rahvusvaheliste asjade ja õigusalase koostöö peadirektoraat)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (büroo I – rahvusvaheline õigusalane koostöö)

Telefon: +39 06 6885 2633

Faks: +39 06 6889 7529

E-post: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Itaalia ei kavatse kasutada võimalust säilitada või sõlmida tõendite kogumise hõlbustamise eesmärgil lepinguid või kokkuleppeid teiste ELi liikmesriikidega, sest tema arvates on määruse (EÜ) nr 1206/2001 sätted asjakohased ja piisavad.

Viimati uuendatud: 28/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.