Tõendite kogumine

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1783.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Taotlus tuleb esitada esimese astme kohtule: kohalikule kohtule või seaduses kindlaks määratud juhtudel piirkonnakohtule. Esimese astme kohtuna tegutsevad piirkonnakohtud menetlevad tsiviilasju järgmistel juhtudel:

1) kui nõude väärtus ületab 43 500 eurot, välja arvatud perekonnaõiguse, töösuhete või mittevaralise kahju hüvitamisega seotud kohtuasjade korral;

2) seoses autori isiklike õigustega;

3) seoses tsiviilõiguslike suhetega, mis tekivad riigihangete korral;

4) seoses pankroti ja restruktureerimisega, välja arvatud kohtuasjad, mis on seotud füüsilise isiku pankrotiga;

5) kui üks pooltest on välisriik;

6) kui nõue on seotud aktsiate (osaluse, liikmete osade) kohustusliku müügiga;

7) nõuded, mis on seotud juriidilise isiku tegevuse uurimisega;

8) kehtivate patsiendiõiguste rikkumise korral tekitatud varalise või mittevaralise kahju hüvitamisega seoses;

9) muud tsiviilasjad, mida seaduse kohaselt menetletakse esimeses astmes piirkonnakohtus.

Artikkel 3 – Keskasutus

Keskasutus: Leedu Vabariigi justiitsministeerium

Leedu Vabariigi justiitsministeerium
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984 / +370 5 266 29 38 / +370 5 266 29 42 / +370 5 266 2941
Faks: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-post: rastine@tm.lt

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Lisaks leedukeelsetele taotlusvormidele aktsepteerib Leedu Vabariik ka inglis- ja prantsuskeelseid taotlusvorme.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Tõendite kogumise taotlused võib saata posti või faksi teel.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Leedu Vabariigi justiitsministeerium
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984 / +370 5 266 29 38 / +370 5 266 29 42 / +370 5 266 2941
Faks: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-post: rastine@tm.lt

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Leedu ei ole teiste liikmesriikidega sõlminud artikli 21 lõikes 2 osutatud lepinguid või kokkuleppeid, et tõendite kogumist hõlbustada.

Viimati uuendatud: 25/07/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.