Tõendite kogumine

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

Artikkel 3 – Keskasutus

Keskasutus on:

Parquet Général / Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-2336
Faks: (352) 47 05 50
E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Luksemburg aktsepteerib nii saksa kui ka prantsuse keeles esitatud taotlusi.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Luksemburgi aktsepteeritavad sidevahendid:

-  post

-  faks

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Keskasutus on:

Parquet Général / Generalstaatsanwaltschaft
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-2336
Faks: (352) 47 05 50
E-post: parquet.general@justice.etat.lu

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

  • Luksemburgi Suurhertsogiriigi ja Austria Vabariigi vahel sõlmitud 17. märtsi 1972. aasta konventsioon, mis täiendab Haagi 1. märtsi 1954. aasta tsiviilkohtumenetluse konventsiooni.
  • Õigusabitaotluste edastamist käsitlevate deklaratsioonide vahetamine 23. juulil 1956 Prantsusmaa ja Luksemburgi vahel.
Viimati uuendatud: 03/11/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.