Tõendite kogumine

Malta

Sisu koostaja:
Malta

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1783.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Office of the State Advocate (riigiadvokaadi büroo), Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta VLT1311

Telefon:       (00356) 22265000

e-post: info@stateadvocate.mt

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Ametlik keel: inglise keel

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Kohtud võivad taotluste saamiseks kasutada faksi ja e-posti.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Office of the State Advocate (riigiadvokaadi büroo), Casa Scaglia, 16, Triq M.A. Vassalli, Valletta VLT1311

Telefon:       (00356) 22265000

e-post: info@stateadvocate.mt

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Leping: puudub

Viimati uuendatud: 09/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.