Tõendite kogumine

Holland

Sisu koostaja:
Holland

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1783.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Määruse artikli 3 lõikes 1 loetletud kohustusi täitva keskaustuse nimi ja aadress on järgmised:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Telefon: 070 361 9723

Faks: 070 361 9715

Raad voor de Rechtspraak on ainuke keskasutus ja seepärast kõikidel juhtudel pädev täitma määruse artiklis 3 loetletud ülesandeid.

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Määruse artiklist 5 lähtuvad taotlused võib koostada ka inglise keeles.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Dokumendid võib Madalmaade kohtutele saata faksi teel.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Määruse artiklist 17 lähtuvate taotluste põhjal otsuste tegemise eest vastutava pädeva asutuse nimi ja aadress on järgmised:

Haagi ringkonnakohus

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage

Telefon: 070 381 3495

Faks: 070 381 1972

Haagi ringkonnakohus on ainuke pädev asutus ja seepärast pädev käsitlema kõiki artiklist 17 lähtuvaid taotlusi.

Viimati uuendatud: 25/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.