Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Tõendite kogumine

Põhja-Iirimaa

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Määratud kohtud aktsepteerivad ainult posti teel esitatud taotlusi. See ei kehti ülalpidamiskohustuste kohta tehtud kohtumääruste vastastikuse täitmise taotluste (Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders) kohta.

Neid kindlaksmääratud menetluse kohaseid ülalpidamiskohustusi puudutavaid taotlusi võib saata posti, faksi või e-posti teel.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ühendkuningriik ei kavatse säilitada teiste liikmesriikidega sõlmitud kahepoolseid lepinguid, mis puudutavad tõendite kogumist Ühendkuningriigi ja teiste liikmesriikide vahel. Ühendkuningriik on siiski teatanud liikmesriikidele, kellega tal on kahepoolsed lepingud, et ta soovib, et neid lepinguid kohaldataks edasi nende liikmesriikide ja väljaspool Euroopa Liitu asuvate Ühendkuningriigi ülemereterritooriumide vaheliste juhtumite suhtes.

Riigid, kellega Ühendkuningriik on sõlminud kahepoolsed lepingud, ja nende sõlmimise kuupäev:

Austria 31.3.1931       Kreeka 7.2.1936

Belgia 21.6.1922         Itaalia 17.12.1930

Taani 29.11.1932        Madalmaad 31.5.1932

Soome 11.8.1933        Portugal 9.7.1931

Prantsusmaa 2.2.1922             Hispaania 27.6.1929

Saksamaa 20.3.1928               Rootsi 28.8.1930

Väljaspool Euroopa Liitu asuvad Ühendkuningriigi ülemereterritooriumid, mille suhtes kahepoolseid lepinguid edasi kohaldatakse:

Kanalisaared

Mani saar

Anguilla

Bermuda

Briti Neitsisaared

Kaimanisaared

Falklandi saared ja sõltkonnad

Monteserrat

Akrotiri ja Dhekelia suveräänsed baasipiirkonnad (Küpros)

Saint Helena ja sõltkonnad

Turks ja Caicos

Viimati uuendatud: 17/08/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.