Tõendite kogumine

Poola

Sisu koostaja:
Poola

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1783.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Artiklis 3 osutatud keskasutus on justiitsministeeriumi rahvusvahelise koostöö ja inimõiguste osakond

Justiitsministeerium (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Rahvusvahelise koostöö ja inimõiguste osakond (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Telefon/faks: +48 22 23-90-870 / +48 22 628 09 49
E-post: dwmpc@ms.gov.pl

Keeled: poola, inglise, saksa ja prantsuse keel.

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Aktsepteeritakse poolakeelseid taotlusi.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Dokumente võib saata ainult posti teel.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Justiitsministeerium (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Rahvusvahelise koostöö ja inimõiguste osakond (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Telefon/faks: +48 22 23-90-870 / +48 22 628 09 49

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Puudub

Viimati uuendatud: 21/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.