Tõendite kogumine

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

NB! Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001 on alates 1. juulist 2022 asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2020/1783.

Uue määruse alusel esitatud teated on kättesaadavad siin!


Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Direção-Geral da Administração da Justiça (õigusasjade peadirektoraat)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBOA

Telefon: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Veebisait: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Tüüpvormid tuleb täita portugali või hispaania keeles.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Taotlusi ja teatisi võetakse vastu:

postiga,

faksiga ning

telemaatikavahenditega.

Kiireloomulistel juhtudel võib:

saata telegrammi,

helistada (hiljem saadetakse ka kirjalik dokument),

kasutada muid sarnaseid sidevahendeid.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Tõendite vahetu kogumise taotluste hindamise eest vastutav asutus on keskasutus:

Direção-Geral da Administração da Justiça (õigusasjade peadirektoraat)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Portugal

Telefon: (+351) 21 790 62 00

Faks: (+351) 211545100/60

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Veebisait: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Artikli 21 lõike 3 täitmiseks on siia lisatud lingid 27. mai 1998. aasta dekreedi nr 14/98, teatise 274/98 ja loendi nr 73/2000 tekstidele, mis kõik käsitlevad Portugali Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahel sõlmitud lepingut kriminaal- ja tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö kohta.

Viimati uuendatud: 07/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.