Tõendite kogumine

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rumeenia

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Taotluse saamiseks pädev Rumeenia kohus on ringkonnakohus, mille kohtualluvusse ELi liikmesriikide nõutavate tõendite kogumine kuulub.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Keskasutus

Rumeenia keskasutus on justiitsministeerium.

Justiitsministeerium

rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö osakond (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

tsiviilasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talitus (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bukarest 050741

Tel: +40372041077 sekretariaat

Tel: +40372041083, +40372041218 (tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talitus) (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Faks: +40372041079; +40372041084

E-post: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Taotluste ja muude teatiste edastamine toimub rumeenia keeles.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Dokumendid võivad laekuda posti teel või faksiga.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Justiitsministeerium

rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö osakond

tsiviilasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talitus

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bukarest 050741

Tel: +40372041077 sekretariaat

Tel: +40372041083, +40372041218 (tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talitus)

Faks: +40372041079

E-post: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Ei kohaldata

Viimati uuendatud: 22/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.