Tõendite kogumine

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Slovakkia

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Slovaki Vabariigi justiitsministeerium

Odbor medzinárodného práva súkromného (Rahvusvahelise eraõiguse osakond)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakkia

Tel: (+421) 2 888 91258

Faks: (+421) 2 888 91 604

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Veebisait: http://www.justice.gov.sk/

Keeled: slovaki, tšehhi, inglise, prantsuse ja saksa keel.

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Slovaki keel

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Slovakkia ametiasutused aktsepteerivad paberil esitatavaid kirjalikke taotlusi.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Slovaki Vabariigi justiitsministeerium

Odbor medzinárodného práva súkromného (Rahvusvahelise eraõiguse osakond)

Župné nám. 13

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tel: (+421) 2 888 91 549

Faks: (+421) 2 888 91 604

E-post: civil.inter.coop@justice.sk

Veebisait: http://www.justice.gov.sk/

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

  • 29. oktoobril 1992 Prahas allakirjutatud Tšehhi Vabariigi ja Slovaki Vabariigi vaheline leping kohtuasutuste poolt antava õigusabi ja teatavate õigussuhete korraldamise kohta tsiviil- ja kriminaalasjades (Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (Praha 29. októbra 1992)).
  • 21. detsembril 1987 Varssavis allakirjutatud Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi ja Poola Rahvavabariigi vaheline leping õigusabi ja õigussuhete korraldamise kohta tsiviil-, perekonna-, töö- ja kriminaalasjades (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach (Varšava 21. december 1987)).
  • Bratislavas 28. märtsil 1989 Tšehhoslovakkia Sotsialistliku Vabariigi ja Ungari Rahvavabariigi vahel sõlmitud leping õigusabi ja õigussuhete lahendamise kohta tsiviil-, perekonna-, tööõigus- ja kriminaalasjades (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Bratislava 28. marec 1989)).
Viimati uuendatud: 22/06/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.