Tõendite kogumine

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Sloveenia

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Teabe leiab kohtute otsinguvahendi kaudu.

Artikkel 3 – Keskasutus

Keskasutus on Sloveenia justiitsministeerium (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije).

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 13695342

Faks: +386 13695783

E-post: gp.mp@gov.si

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Sloveenia võtab vastu vorme sloveeni ja inglise keeles.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

Telefon: +386 13695342

Faks: +386 13695783

E-post: mp@gov.si

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

  • 7. veebruaril 1994 Sloveenia Vabariigi ja Horvaatia Vabariigi vahel sõlmitud tsiviil- ja kriminaalasjades antava õigusabi leping.
Viimati uuendatud: 03/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.