Tõendite kogumine

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rootsi

Tõendite kogumine


*kohustuslikud andmed

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

- piirkonnakohtud (tingsrätter).

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 3 – Keskasutus

Keskasutus või pädev asutus määruse artikli 17 kohaselt taotluse üle otsustamisel on

Justiitsministeerium (Justitiedepartementet)
Kriminaalasjade ja rahvusvahelise koostöö üksus (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Keskamet (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stockholm
Tel: (46-8) 405 45 00
Faks: (46-8) 405 46 76
E-posti aadress: ju.birs@gov.se

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Vormi täitmisel on lisaks rootsi keelele vastuvõetav ka inglise keel.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Dokumentide Rootsi saatmiseks võib kasutada postiteenust, kullerit või faksi või konkreetsel juhul eraldi kokku lepitud viisi.

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Justiitsministeerium
Kriminaalasjade ja rahvusvahelise koostöö üksus
Keskamet
S-103 33 Stockholm
Tel: (46-8) 405 45 00
Faks: (46-8) 405 46 76
E-posti aadress: ju.birs@gov.se

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Praegu selliseid lepinguid ega kokkuleppeid ei ole.

Viimati uuendatud: 24/01/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.