Todisteiden vastaanottaminen

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Asetuksen 3 artiklan ensimmäisessä ja kolmannessa kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamisesta vastaa Belgian oikeusministeriö.

Service public fédéral Justice

Service de coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

BELGIA

Puhelin: (+32-2) 542 65 11

Faksi: (+32-2) 542 70 06 / (+32-2) 542 70 38

Sähköposti: eu1206ue@just.fgov.be

Kielitaito: ranska, hollanti ja englanti.

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Pyyntölomake (vakiolomake) ja sen liiteasiakirjat kirjoitetaan sen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiopiirin kielellä, jolle pyyntö on osoitettu, tai käännetään kyseiselle kielelle.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Belgian hyväksymät tiedonvälitystavat:

-posti

-faksi

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Service public fédéral Justice
Service de coopération internationale civile

Boulevard de Waterloo, 115 B-1000 Bruxelles

Puhelin: (+32-2) 542 65 11 (+32-2) 542 70 06 / (+32-2) 542 70 38

Sähköposti: eu1206ue@just.fgov.be

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Belgia toteaa, että maan suhteissa toisiin jäsenvaltioihin tällä asetuksella on soveltamisalallaan etusija seuraaviin asiakirjoihin nähden:

  • Belgian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä 21 päivänä kesäkuuta 1922 tehty yleissopimus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantamisesta ja todisteiden hyväksyttävyydestä,
  • Siviilioikeudellisista menettelyistä 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehty Haagin yleissopimus,
  • Belgian ja Ranskan välillä 1 päivänä maaliskuuta 1956 tehty yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa,
  • Elatusavun perimisestä ulkomailla 20 päivänä kesäkuuta 1956 tehty New Yorkin yleissopimus,
  • Siviilioikeudellisista menettelyistä 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen soveltamisen helpottamisesta 25 päivänä huhtikuuta 1959 Belgian ja Saksan välillä tehty sopimus,
  • Belgian ja Itävallan välillä 23 päivänä lokakuuta 1989 tehty, siviilioikeudellisista menettelyistä 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehtyä Haagin yleissopimusta täydentävä yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta ja oikeudellisesta yhteistyöstä.
Päivitetty viimeksi: 08/08/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.