Todisteiden vastaanottaminen

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Kroatiassa pyynnön vastaanottavia tuomioistuimia eli tuomioistuimia, jotka voivat ottaa vastaan todisteita ovat

– kunnalliset tuomioistuimet (općinski sud), joiden lainkäyttöalueella prosessitoimi on toteutettava. Käytännössä tuomioistuimia voi olla yksi tai useampi, ja ne kuuluvat yhden tai useamman maakunnallisen tuomioistuimen (županijski sud) lainkäyttöalueeseen. Niillä on oltava Kroatian korkeimman oikeuden (Vrhovni sud) presidentin valtuutus ottaa todisteita vastaan asetuksessa säädetyllä tavalla.

Luettelo pyynnön vastaanottavista toimivaltaisista oikeusviranomaisista löytyy tuomioistuimia koskevasta tietokannasta, johon on pääsy Euroopan oikeusportaalista. Siitä selviää kyseisten viranomaisten nimi, osoite ja maantieteellinen toimialue.

3 artikla – Keskuselin

Keskuselin, joka vastaa a) tietojen toimittamisesta tuomioistuimille, b) ratkaisujen etsimisestä pyyntöön mahdollisesti liittyviin ongelmiin ja c) pyynnön toimittamisesta edelleen toimivaltaiselle tuomioistuimelle poikkeustapauksissa ja sen esittäneen tuomioistuimen pyynnöstä, on

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
(Kroatian oikeusministeriö)

Ulica grada Vukovara 49

Puhelin: (+385-1) 371 40 00

Faksi: (+385-1) 371 45 07

Verkkosivut: https://mpu.gov.hr/

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Kroatiassa lomakkeiden kieleksi hyväksytään ainoastaan kroaatti.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Pyynnöt ja muut ilmoitukset voidaan toimittaa postitse (poikkeustapauksissa faksilla tai sähköpostilla).

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
(Kroatian oikeusministeriö)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Puhelin: (+385-1) 371 40 00

Faksi: (+385-1) 371 45 07

Verkkosivut: https://mpu.gov.hr/

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Voimassa olevat tai tulevat sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat – Kroatian ja jäsenvaltioiden väliset sopimukset tai järjestelyt:

–  7.2.1994 tehty Kroatian ja Slovenian välinen sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa (Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u gradanskim i kaznenim stvarima).

Päivitetty viimeksi: 06/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.