Todisteiden vastaanottaminen

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Ranskassa todisteiden vastanottamista koskevien pyyntöjen täytäntöönpano siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa kuuluu yleisten tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

Pyyntö todisteiden vastaanottamisesta esitetään alueellisesti toimivaltaiselle yleiselle tuomioistuimelle.

Tiedot toimivaltaisen tuomioistuimen määräytymisestä ja sen yhteystiedot ovat saatavilla Euroopan oikeusportaaliin sisältyvässä Euroopan oikeudellisesta kartastossa.

3 artikla – Keskuselin

Ranska on päättänyt nimittää yhden ainoan elimen, jolla on valtakunnallinen toimivalta. Tämä elin on oikeusministeriön alainen eurooppalaisesta kansainvälisestä yksityisoikeudesta annettavasta oikeusavusta vastaava osasto (Département de l’entraide, du droit international privé et européen, DEDIPE). Sen yhteystiedot ovat seuraavat:

Osoite:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13, Place Vendôme,

75042 Paris CEDEX 01, France

Puhelin: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Faksi: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Sähköposti: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Yleisille tuomioistuimille ja Ranskan nimittämälle keskuselimelle toimitettavat lomakkeet on laadittava ranskaksi tai käännettävä ranskan kielelle.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Pyynnöt voidaan lähettää ranskalaisille tuomioistuimille ja keskuselimelle postitse, faksilla tai sähköpostilla.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13, Place Vendôme,

75042 Paris CEDEX 01, France

Puhelin: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Faksi: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Sähköposti: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Ei ole.

Päivitetty viimeksi: 08/08/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.