Todisteiden vastaanottaminen

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Pyynnön vastaanottavia tuomioistuimia ovat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet: aluetuomioistuimet (apylinkių teismai) ja tietyissä laissa säädetyissä tapauksissa paikallistuomioistuimet (apygardų teismai). Ensimmäisenä oikeusasteena toimivat aluetuomioistuimet käsittelevät siviiliasioita, jotka koskevat

1) korvausvaatimuksia, joiden määrä on suurempi kuin 43 500 euroa, lukuun ottamatta perheoikeuteen liittyviä tapauksia, työsuhteita ja aineettoman vahingon korvaamista;

2) moraalisia tekijänoikeuksia;

3) julkisiin hankintoihin perustuvia oikeussuhteita;

4) konkurssia ja saneerausta, luonnollisten henkilöiden konkurssia lukuun ottamatta;

5) tapauksia, joissa toinen asianosaisista on vieras valtio;

6) vaatimuksia osakeomistusten pakkohuutokauppaamisesta (korot, jäsenten osuudet);

7) oikeushenkilön toiminnan tutkimiseen liittyviä vaatimuksia;

8) potilaan vakiintuneiden oikeuksien rikkomisesta aiheutuneesta aineellisesta ja aineettomasta vahingosta vaadittavaa korvausta;

9) muita siviiliasioita, joita ensimmäisenä oikeusasteena toimivat paikallistuomioistuimet lain mukaisesti käsittelevät.

3 artikla – Keskuselin

Keskuselin on Liettuan oikeusministeriö

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Puhelin: (+370 526) 629 84, 629 38, 629 42, 629 41
Faksi: (+370 526) 259 40, 628 54
Sähköposti: rastine@tm.lt

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Liettuan lisäksi hyväksyttyjä kieliä lomakkeiden täyttämistä varten ovat englanti ja ranska.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Todisteiden vastaanottamista koskevat pyynnöt voidaan lähettää postitse tai faksilla.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Puhelin: (+370 526) 629 84, 629 38, 629 42, 629 41
Faksi: (+370 526) 259 40, 628 54
Sähköposti: rastine@tm.lt

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Liettua ei ole tehnyt sopimuksia tai hyväksynyt järjestelyjä muiden jäsenvaltioiden kanssa todisteiden vastaanottamisen edelleen helpottamiseksi 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 08/08/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.