Todisteiden vastaanottaminen

Luxemburg

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


3 artikla – Keskuselin

Keskuselin on:

Parquet Général (Yleinen syyttäjä)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Puhelin: (+352) 47 59 81-2336
Faksi: (+352) 47 05 50
S-posti: parquet.general@justice.etat.lu

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Luxemburg hyväksyy lomakkeet, jotka on täytetty joko ranskaksi tai saksaksi.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Luxemburgin hyväksymät vastaanottotavat:

- postilähetykset

- faksi.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Keskuselin on:

Parquet Général (Yleinen syyttäjä)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Puhelin: (+352) 47 59 81-2336
Faksi: (+352) 47 05 50
S-posti: parquet.general@justice.etat.lu

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

  • Luxemburgin suurherttuakunnan ja Itävallan tasavallan välillä 17 päivänä maaliskuuta 1972 tehty sopimus, joka täydentää 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehtyä riita-asian oikeudenkäyntiä koskevaa Haagin yleissopimusta.
  • Ranskan ja Luxemburgin välillä 23 päivänä heinäkuuta 1956 vaihdetut oikeusavun antamista koskevat julkilausumat.
Päivitetty viimeksi: 12/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.