Todisteiden vastaanottaminen

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

- käräjäoikeudet

3 artikla – Keskuselin

Keskuselin ja viranomainen, joka tekee päätökset asetuksen 17 artiklassa tarkoitetuista pyynnöistä, on

Justitiedepartementet (oikeusministeriö)
Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (rikosasioiden ja kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön yksikkö)
Centralmyndigheten (keskusviranomainen)
S-103 33 Stockholm
Puhelin: (+46-8) 405 45 00
Faksi: (+46-8) 405 46 76
Sähköpostiosoite: ju.birs@gov.se

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Ruotsin lisäksi lomakkeen voi täyttää englanniksi.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Asiakirjat on lähetettävä Ruotsiin postitse, kuriirin välityksellä, faksilla tai muulla yksittäistapauksessa sovitulla tavalla.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Justitiedepartementet (oikeusministeriö)
Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (rikosasioiden ja kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön yksikkö)
Centralmyndigheten (keskusviranomainen)
S-103 33 Stockholm
Puhelin: (+46-8) 405 45 00
Faksi: (+46-8) 405 46 76
Sähköpostiosoite: ju.birs@gov.se

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Ei ole mitään sopimuksia tai järjestelyjä, jotka täytyisi pitää voimassa.

Päivitetty viimeksi: 03/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.