Todisteiden vastaanottaminen

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 1206/2001 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet

HUOM. Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 alkaen 1.7.2022.

Uuden asetuksen nojalla tehdyt ilmoitukset

Yleisiä tietoja

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1206/2001, joka on annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, pyritään parantamaan, yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan jäsenvaltioiden tuomioistuinten välistä yhteistyötä todisteiden vastaanottamisessa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta. Tanskan ja muiden jäsenvaltioiden välillä sovelletaan vuonna 1970 tehtyä yleissopimusta, joka koskee todisteiden vastaanottamista ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa.

Asetuksen mukaan on kaksi eri tapaa ottaa vastaan todisteita jäsenvaltioiden välillä: todisteiden vastaanottamista koskevan pyynnön lähettäminen tuomioistuinten välillä ja todisteiden vastaanottaminen suoraan pyynnön esittäneen tuomioistuimen toimesta.

Pyynnön esittänyt tuomioistuin on se tuomioistuin, jossa oikeusmenettely on pantu vireille. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on se toisen jäsenvaltion tuomioistuin, jolla on toimivalta ottaa todisteet vastaan. Keskuselimen tehtävänä on antaa tietoja tuomioistuimille ja etsiä ratkaisuja ongelmiin, joita saattaa syntyä pyynnön esittämisen yhteydessä.

Asetukseen on liitetty kymmenen lomaketta.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa asetuksen soveltamisesta sekä lomakkeiden täyttämistä helpottava työkalu.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Linkkejä

Käsikirja todisteiden vastaanottamisesta annetun asetuksen soveltamista varten  PDF (212 Kb) fi

Videoneuvottelun käyttö todisteiden saamiseksi siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 28 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 mukaisesti  PDF (1886 Kb) fi

Haagin yleissopimus, tehty 18 päivänä maaliskuuta 1970, todisteiden vastaanottamisesta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa

ARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)

Päivitetty viimeksi: 01/07/2022

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.