Įrodymų rinkimas

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

Dėmesio! 2022 m. liepos 1 d. Tarybos direktyva (EB) 1206/2001 pakeista Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1783.

Pranešimus, pateiktus pagal naująjį reglamentą, galima rasti čia!


2 straipsnis. Prašomieji teismai

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

3 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga, atsakinga už reglamento 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytas užduotis, yra Federalinė viešoji teisingumo tarnyba.

Federalinė viešoji teisingumo tarnyba (Service public fédéral Justice)

Tarptautinio bendradarbiavimo civilinėse bylose tarnyba (Service de coopération internationale civile)

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Brussels

Belgija

Telefonas +32(2)542.65.11

Faksas +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

E. paštas eu1206ue@just.fgov.be

Kalbos: Prancūzų, nyderlandų, anglų.

5 straipsnis. Kalbos, kuriomis galima užpildyti formas

Prašymo forma (pavyzdinė forma) ir prašymą pagrindžiantys dokumentai yra rašomi arba išverčiami į kalbą, priimtiną apylinkės pirmosios instancijos teismui, kuriam siunčiamas prašymas.

6 straipsnis. Priemonės, kuriomis galima perduoti prašymus ir kitus raštus

Belgijai priimtinos perdavimo techninės priemonės:

-paštas

-faksas

17 straipsnis. Centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija (-os), atsakinga už sprendimų dėl prašymų dėl tiesioginio įrodymų rinkimo priėmimą

Federalinė viešoji teisingumo tarnyba (Service public fédéral Justice)
Tarptautinio bendradarbiavimo civilinėse bylose tarnyba (Service de coopération internationale civile)

Boulevard de Waterloo, 115
B-1000 Brussels

Telefonas +32(2)542.65.11  
Faksas +32(2)542.70.06 / +32(2)542.70.38

E. paštas eu1206ue@just.fgov.be

21 straipsnis. Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Belgija pareiškia, kad santykiuose su kitomis valstybėmis narėmis šiam reglamentui, kalbant apie bylas, kurioms jis taikomas, teikiama pirmenybė palyginti su kitomis priemonėmis:

  • 1922 m. birželio 21 d. Belgijos ir Didžiosios Britanijos konvencija dėl teisminių ir neteisminių dokumentų perdavimo ir įrodymų rinkimo;
  • 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencija dėl civilinio proceso;
  • 1956 m. kovo 1 d. Belgijos ir Prancūzijos konvencija dėl abipusės teisinės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose;
  • 1956 m. birželio 20 d. Niujorko Konvencija dėl užsienyje gyvenančių sutuoktinių išlaikymo;
  • 1959 m. balandžio 25 d. Belgijos Vyriausybės ir Federacinės Vokietijos Respublikos Vyriausybės susitarimas, supaprastinantis 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencijos dėl civilinio proceso taikymą;
  • 1989 m. spalio 23 d. Belgijos ir Austrijos konvencija dėl teisinės savitarpio pagalbos ir teismų bendradarbiavimo, papildanti 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvenciją dėl civilinio proceso.
Paskutinis naujinimas: 01/08/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.